Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

479

VOLKENBOND

munisten wisten het natuurlijk allang: het was een verbond om zich voor te bereiden op een nieuwen oorlog tegen — SovjetRusland! , ,

Wat de uitsluiting der midden-Europeesche rijken betreit, stelde Troelstra namens de fractie voor om de considerans als volgt te lezen: .

„Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat ter bereiking van het doel van den Volkenbond, voorzien in het den 28sten Juni 1919 te Versaüles gesloten Vredesverdrag tusschen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en het Duitsche Rijk, aansluiting van alle Staten tot dien Bond noodzakelijk is, terwijl ook de deelneming van Nederland aan de in deel XDJ van genoemd Vredesverdrag ingestelde Permanente Arbeidsorganisatie, waarvan het Udmaatschap verbonden is aan dat van den Volkenbond, gewenscht is".

Het amendement was echter niet op te nemen, daar formeele bezwaren dit beletten en de stemming onzuiver zouden maken en dientengevolge werd het 19 Febr. '20 ingetrokken. Een motieDresselhuys evenwel, werd aangenomen met 58 tegen 4 stemmen, die van de kommunisten en Kolthek (bladz. 1393). Zn luidde aldus: ...

„De Kamer, van oordeel, dat de Volkenbond van zijn tegenwoordigen onvolmaakten vorm zich zoo spoedig mogelijk zal moeten ontwikkelen in de richting van een op het recht gebouwde samenleving, en dat dientengevolge op den voorgrond moeten staan:

a. verplichting tot vreedzame beslechting van alle internationale geschillen en in verband daarmede de instelling van een Permanent Hof van Internationale Justitie;

b. vermindering van bewapening krachtens internationale

c toelating tot den Volkenbond van alle beschaafde Staten, die den wensch daartoe te kennen geven,

vertrouwende, dat bij de toepassing van de bepalingen van het verdrag, met name van die, welke betrekking hebben op den doortocht van troepen in artikel 16 van het verdrag bedoeld, het recht van medezeggenschap van Nederland zal worden geëerbiedigd, voor zoover dit land bij de toepassing be-

* noodigt 'de regeering uit bij de deelneming aan den Bond zich op dit standpunt te stellen".

Het wetsontwerp werd 19 Febr. 1920 aangenomen met 59 tegen 5 stemmen, de kommunisten, Kolthek en de kath. Stulemeijer (bladz. 1397). De Eerste Kamer nam het met 31 tegen 2 stemmen aan op 5 Maart, terwijl de wet is vastgesteld op 6 Maart 1920 (Stbl. 108).

Een der beste vruchten van den Volkenbond is nog het Internat. Arbeidsbureau te Genève. Echter ontstaat daartegen rc,*Ae ropMip van de ziide van de kapitalistische industrie. De

Sluiten