Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSGEZONDHEID

484

van de hygiënische wetenschap, veel omvattend is geworden en deskundige leiding onmisbaar is. Dat orgaan wordt gevonden in den gezondheidsdienst".

Het land zal verdeeld worden in gezondheidsdistrikten, waar een gezondheidsdienst is. Is er in meer gemeenten één dienst, dan wijst de Kroon de gemeente van vestiging aan.

De gezondheidsdienst heeft tot taak het onderzoek naar den staat der volksgezondheid en het' uitvoeren van maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. (Art. 3, le lid).

De Kroon kan nadere voorschriften geven voor de taak en de werking van de gezondheidsdiensten.

Het bestuur van eene gemeente, waar een gezondheidsdienst is gevestigd, kan dezen dienst vereenigen met den geneeskundigen dienst, mits de Kroon toestemt.

Iedere gezondheidsdienst staat onder de leiding van een deskundig direkteur en heeft verer het noodige deskundige personeel en e beschikking over de diensten van een laboratorium (art. 4).

- Het ontwerp is niet gunstig in de Kamer ontvangen.

Vele leden hadden ernstig bezwaar tegen dit wetsontwerp; zij waren van meening, dat de zaak te groot werd opgezet, terwijl de taak van de nieuwe diensten nog niet is vastgesteld.

Regeling der ziekenverzorging. — Dit zeer belangrijk ontwerp is ingediend op 3 Auguïl920. Het spreekt van toegelaten ziekenfondsen (hoofdstuk I), van Voorziening van overheidswege in de geneeskundige behandeling (II), van de Toegelaten ziekemnrichr, tingen (III) en van het Toezicht (IV).

In de Ziektewet-Talma is niet gezorgd voor geneesk* hulp. Dit zou later komen. Een Staatskommissie is. in 1919 ingesteld om deze zaak voor te bereiden en de regeering vereenigde zich met het voorgestelde ontwerp grootendeels. Het ontwerp regelt de ziekenverzorging in den ruimsten zin genomen — zegt de Mem. v. Toel. — doch blijft beperkt tot den zieken mensch, zoodat maatregelen ter voorkoming van ziekten hoe nuttig en noodig die ook mogen zijn, buiten het kader van het ontwerp vallen. Dit neemt niet weg, dat een goede toepassing van de wet ook tot voorkoming van ziekten leiden zal — al heeft zij meer in het bijzonder de genezing en het herstel van het zieke individu op het oog".

Het ontwerp beoogt om aan dat deel van het Nederl. volk, dat tengevolge Van ekonomische of andere omstandigheden niet in staat is, zich zelf ingeval van ziekte die verzorging te verschaffen, welke met den stand der wetenschap overeenkomt en in het belang van een goede volksgezondheid is, op een wijze die inet zijn financieele draagkracht overeenkomt, een goede geneeskundige behandeling mogelijk te maken. De mogelijkheid wordt gevonden door allerwege aansluiting bij bepaalde ziekenfondsen open te stellen. Daartoe opent de regeering voor zie-

Sluiten