Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

485

ZIEKENVERZORGING VLEESCHKEURINGSWET

kenfondsen, die aan bij of krachtens wet gestelde voorschriften voldoen, de gelegenheid te worden toegelaten om. in het belang der volksgezondheid werkzaam te zijn. Aldus de M. v. Toel.

De staat zal geldelijk steunen en dus een goede prikkel voor de fondsen zijn. De fondsen zullen een bijdrage ontvangen in de kosten van verpleging van bij hen verzekerde patiënten in toegelaten ziekeninrichtingen. Hiermede is het systeem voor opneming van kinderen in zich daarvoor beschikbaar stellende nrichtingen niet aan deze laatste worden uitgekeerd, doch aan de vereeniging welke de kinderen plaatst. De ziekeninrichtingen zullen na de toelating, eene bijdrage ontvangen in de kosten van 'aanpassing hunner inrichting aan de bij de toelating gestelde eischen. De oprichting van nieuwe fondsen en zekennrichtingen — eventueel uitbreiding van deze laatste — wordt bevorderd door toekennng van bijzondere bijdragen.

E. Kupers, van het N. V. V., die mede in bovenbedoelde Staatskommissie was opgenomen, heeft een afzonderlijke Nota ingediend, waarin hij o.m. bepleit groote ziekenfondsen, met veel draagkracht, de meerderheid der verzekerden is de besturen, een hooge weistandsgrens voor opneming in de fondsen, niet te veel ingeschrevenen bij den huisarts, dos niet op 4000, zooals de kommissie voorstelt, geen toelating van onderneming s-fondsen.

Aanvaardt de regeering van de betaling der artsen het abonnements-stelsel, hetwelk' door velen juist geacht wordt, volgens mededeelingen, ook van artsen, is de betaling voor de geneesheeren zeer hoog gesteld. — Vermoed wordt, dat de uitvoering der wet nogal duur zal komen, en vandaar is er reeds sterk verzet en wordt beweerd, dat het w.o. wordt ingetrokken. Dit zou zeer te betreuren zijnV'ï"

. De bizondere kommissie uit de Kamer, die het ontwerp onderzocht en waarin ook Duys zitting heeft, betuigde in het algemeen hare instemming, ofschoon een lid sympathiseert met de Nota-Kupers. Deze instemming der kommissie zegt voor ' de meening der Kamer niet veel. In ieder geval is de regeering verplicht, de behandeling door te zetten.

Vleeschkeuringswet. — Sedert de zitting 1912—13 berustte bijde Kamer reeds een wet, „houdende bepalingen tot wering van vleesch en vleeschwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn". De openbare behandeling ving 18 Juni 1919 aan en was spoedig afgeloopen. Alleen de heer Teenstra had eenige opmerkingen te maken. Hij wilde noodslachtingen goed kontroleeren, doch niet de huisslachtingen, deze kontrole was echter door de Kamer, om ontduiking te voorkomen, uitdrukkelijk verlangd. Het ontwerp werd 18 Juni 1919 zonder hoofdei, stemming aangenomen, en evenzoo geschiedde 24 Juli '19 in de Eerste'Kamer. 25 Juli '19 verscheen de wet in het Staatsblad (no. 524).

Sluiten