Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

487

VOLKSONTWIKKELING

derd zijn om te herstellen en daarom zal hierin zeer worden bezuinigd. Er moet deskundig geschift worden enz. Dit alles is slechts een uitvloeisel van de zucht naar bezuiniging. De sanatoria zijn zeker niet de eenige heilsoorden, doch zij moeten er zijn, Men kan, volgens deskundigen, ook niet precies zeggen, of een patiënt, die aangetast is, niet genezen zal. Zoodat te vreezen valt, dat de zaak den verkeerden kant zal opgaan en straks sanatoria alleen voor de gegoeden bereikbaar zijn. Ook 4e subsidiën derfiaatsel. vereenigingen zijn trouwens sterk beknibbeld, zoodat sommige plaatsen veel minder kregen dan een vorig, jaar. 7 Febr . t?2 protesteerde Schaper tegen deze bezuinigingen. — Intuscben mag nimmer worden vergeten, dat de beste t.b.c.<fj0»trijding is: verhooging van de welvaart met SWsterking van de weerkracht der bevolking.

Er is overigens een Staatskommissie werkzaam om den strijd tegen de tuberkulose te bestudeeren. In deze kommissie zitten de arts L. Heijermans, Jan v. Zutphen en Schaper, voorts vele uitnemende deskundigen op dit terrein.

Verschillende subsidiën. — Ter bevordering van de volksgezondheid wordt overigens subsidie verleend ter besteding van lupus, vallende ziekte, kanker, lepra, geslachtsziekten, kindersterfte, voor uitzending van kinderen naar buiten enz. Ook voor wetenschappelijke kongressen, voor de opleiding _van vroedvrouwen enz. wordt geld uitgetrokken. Maar bij „Defensie" vergeleken is het alles weinig!

Vooral de Jonge wijdde zijn aandacht telkenjare aan de volksgezondheid, terwijl Schaper meer in het bjsonder over de tuberknlose-bestrijdiag «praki Deze laatste bepleitte 7 Febr. '22 meer steun voor lupus-bestrijding.

VOLKSONTWIKKELING.

Het ligt geheel voor de hand, dat de sociaaldemokraten alles steunden, wat de bevordering van Rijkswege der volksoniwikkeling, door middel van openbare leeszalen, volksuniversiteiten enz., kan dienen. Het is onnoodig daaromtrent in bizonderheden te treden. Herinnerd zij slechts, dat naar onze meening deze kultureele zaken niet mogen worden opgeofferd «an de bezuinigingswoede, al wil daarmede niet gezegd zijn, dat degene die ervan genieten en het behoorlijk betalen kunnen niet iets zou mogen bijdragen in de kosten.

Voorts zij gememoreerd, dat de sociaaldem. fractie herhaaldelijk, met name bij monde van Kleerekoper, optrad tegen censuur op tooneeluitvoeringen of verbod wegens de tendenz van het op te voeren, stuk. De ontwikkeling van het volk dient vrij te zijn en alleen pornografie zou moeten worden geweerd.

Op de begroeiing voor onderwijs, kunsten en wetenschappen (Va) komt voor:

Sluiten