Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VSOUWENBECHTEN

488

Artikel 277. Subsidiën ten behoeve van de openbare leeszalen en bibliotheken ƒ282.450.

Artikel 278. Subsidiën ten behoeve van de VóllöMiniversiteiten ƒ26.000.

VROUWENRECHTEN.

Ofschoon de S. D. A. P. niet een speciaal feministische partij is, heeft zij steeds voor de rechten der vrouw gestreden. Alg. kiesrecht voor de vrouw heeft zij steeds geëischt en zij bracht de eerste vrouw zoowel in de Eerste als in de Tweede Kamer, Dat van Suze Groeneweg in 1918 geen wetsvoorstel uitging ont het alg. vrouwenkiesrecht in te voeren kwam doordat mr. Marchant terstond na de opening in September naar de Griffie der Kamer draafde om zulk een ontwerp in te leveren, uit kleine vrees, dat de eerst aangewezene hem vóór zou zijn! De storm die de S. D. A. P. in Nov. 1918 verwekte, heeft in werkelijkheid zoo vlug het vrouwenkiesrecht gebracht.

De S. D. A. P. beseft ook ten volle de achterstelling der vrouw op ander wetgevend gebied. 12 Nov. 1920 hield Suzë'Gr. in de Kamer een geestdriftige rede ten'gunste van de rechten harer klasse. Over de benoembaarheid sprak zij b.v. als volgt (volgens de officieele Handelingen):

„Wij hebben ook de kwestie van de benoembaarheid der vrouw tot meerdere ambten dan op het oogenblik mogelijk is", onder het oog gezien. In Valkenburg, in Limburg, is reeds een vrouw-raadslid geroepen geworden om te fungeeren als lokobUrgemeester. Maar als een vrouw kan zijn loko-burgemeester, ligt het toch in de rede, dat zij ook tot burgemeester benoembaar moet zijn en dat in dit opzicht onze Gemeentewet veranderd moet worden. In het verslag van de Commissie tot Voorbereiding van de herziening dier wet, dezer dagen ons toegezonden, heb ik nu gezien, dat wordt voorgesteld in artikel 61 het woord „mannelijk" weg te laten, evenzoo in artikel 96, zoodat wij dus zouden krijgen niet alleen de benoembaarheid van de vrouw tot burgemeester, maar ook tot sekretaris. Ik zou daarbij de wenschelijkheid willen uitspreken haar ook tot ontvanger benoembaar te verklaren.

De heer Bulten: En tot gemeenteveldwachter!

Mevrouw Groeneweg: Zeker, waarom niet? Als de vrouw dat zelf wil. In Engeland heeft men ze al, de vrouwelijke politieagenten, en wij hebben in Rotterdam vrouwelijke politie-assistenten, diè uitstekend voldoen. In den Haag hebben wij ze ook en haar werk is boven allen lof verheven. Rotterdam zou ongaarne zijn vrouwelijke politie-assistenten missen".

Zij wraakte, dat de vrouw met den man haar domicilie verliest, al blijft de vrouw in de gemeente waar zij woont. „Dan komt de verhouding van de vrouw tot haar kinderen. Ik heb hier een heele verzameling van koninklijke besluiten en artike-

Sluiten