Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489

VRIJHEIDSBÓNJ»

len in het Burgerlijk Wetboek, welke er op ;*Hjzen hoe de vrouw in rechten nog achterstaat bij den man, hoe zij in sommige gevalle* gelijkgesteld wordt met minderjarigen en onder kurateele gestekten. Hoe alleen de man het recht heeft tot het uitoefenen van de ouderlijke macht*»5"5

Maar aparte vrouwelijke verkiezingsactie wil zij "niet! Zij meent, „dat wij allen, van welke richting ook, het in het belang zullen achten van een gezonde politieke ontwikkeling, dat wij geen aparte groepjes krijgen of houden van middenstanders» %nderofficieren en dergelijke en dus ook geen aparte vrouwenpartij. Ik heb dat altijd in openbare vergaderingen en in geschriften verdedigd. Ik meen, dat alle vrouwen zich moeten groepeeren in haar eigen politieke partij".

Moge de vrouw uit het volk beseffen, dat zij, voorgegaan door vrouwen als Suze Groeneweg, mevr. Wibaut, Pothussi Smit, de Vries-Bruins en zoovele anderen, die naast den man strijden voor een betere samenleving, met de moderne arbeidersklasse den strijd heeft te voeren.

VRIJHEIDSBOND.

De Vrijheidsbond is opgericht uit de volgende restanten der openlijke of verkapte liberale groepen: Liberale Unie, Vrije Liberale Partijj Ekonomische Bond, Neutrale Staatspart^Jwa Middenstandsbond. Het is een samenvoegsel van konservattlt en vooruftetrevend, alles bijeengegaard en gepresenteerd om het liberalisme nog eenig nieuw leven in te blazen. Er zijn intusschen liberalen, die van dit brouwsel niet hebben moeten, mannen als prof. Heeres, Roodhuizen en anderen, die niet tot den V. B. zijn-toegetreden.

„Het Vaderland", politiek geredigeerd door den heer Roodharen, mèt zijn blad vroeger unie-liberaal, klaagt er over, dat in den Vrijheidsljond „de liberale Unie wel wat heel ver weg gefusioneerd is*?l»Als bewijs voert het blad aan,dat in de Kamer voortdurend de vrij-liberalen van den Vrijheidsbond als «prekers optreden, zoo nu weer de heer Drion over de Arbeidswet. En dan geeft het blad — zie „Het Volk van 29 Okt. '21 — dezen zijnen geestverwant de navolgende vriendelijkheden te

"■'..«tWij zien hoog op tegen de bekwaamheden van den heer Drion, al is het dan ook misschien niet zoo hoog als hij zetty maar zijn verleden is niet van dien aard, dat hij vooruitgeschoven moet worden als woordvoerder bij de arbeidswetgeving, want ieder politiek man zit nu een maal aan zijn verleden vast en meer dan één heeft met la Baronne d'Ange uit Dumas' meesterstuk gezucht: O, ce passé que je ne pais anéantfc*>fAch, dat verleden, dat ik niet kan vernietigen!} Wij bedoelen hieiungs* diens anarchistisch verleden, dat is van zóó vele jaren terug,

Sluiten