Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VKIJZINNIG-DEM0KRATT8CHE BOND

490

dat bat' vergeten is, maar zijn patronage in de Kamer van de textielfabrikanten, die een stelsel hadden uitgevonden om hun arbeiders onder den duim te houden, een stelsel, dat zoo wreed was, dat zelfs „De Nieuwe Courant", et c'est jurer gros (en dat zegt heel wat), moest bekennen dat het niet fraai was".

Als een ander bewijs van reactie haalt het blad aan, dat prof. Eerdmans, dagelijksche bestuurder van den Vrijheidsbond, in het land tegen een landarbeiderswet agiteeert.

Voorts herinneren wij er nog aan, dat de „N. Rotterd. Ct.", zelf liberaal, in haar oudejaarsavond-artikel opmerkte, dat van den Vrijheidsbond geen bezieling uitging.

Over het verkiezingsprogram valt, als dit geschreven wordt, nog niet veel te zeggen. Het bevat veelal vage beloften en overigens groote schoonschijnende woorden, die wij van de liberalen van ouds gewoon zijn. Hun ware aard demonstreert zich in de daden en die leert men kennen in dit geschrift.

Dat de Vrijheidsbonders op militaristisch gebied volslagen onbetrouwbaar zijn, bleek uit hun houding van de laatste jaren voldoende, in het bizonder uit hun smalen op de ontwapening, bij monde van den heer de Muralt en anderen.

VRIJZINNIG-DEMOKRATISCHE BOND.

Uit de gegevens van dit geschrift' kunnen de lezers opmaken, dat de vrijzinnig-demokratische fractie zeer dikwijls met de sociaaldem. fractie meestemt. In politiek opzicht is de vrijz.-demokratie onvervalscht demokratisch, en er moet aan toegevoegd, dat in den laatsten tijd de heeren ook wel wat minder hatelijk de sociaaldemokratie aanvallen. Natuurlijk kunnen wij tegen een stoot en daar wij zelf de tegenstanders niet met glacé-handschoenen aanvatten, moeten wij iets van anderen kunnen verdragen. Dit is ook met de s.d. fractie het geval. De schamperheid en de hatelijkheid van mr. Marchant en later ook van mr. Oud, dikwijls bij gezochte gelegenheden te berde gebracht, droeg echter geheel den stempel van den feilen socialistenhaat, die konservatieven koesteren. De wijze, waarop de socialisatie bestreden werd, was volslagen' reactionair, al kwam er ten slotte een toonbare motie uit te voorschijn.. , ,■-

Men dient intusschen bij dit alles niet te vergeten, dat de vrijz.-demokraten louter vooruitstrevend en demokratisch zijn op politiek terrein. Van ekonomische demokratie hebben zij nimmer willen weten. Zelfs tot het nastreven van goede sociale hervormingen, als staatspensioneering, zijn zij het laatst gekomen; zelfs na de Liberale Unie en nauwelijks tegelijk met de Vrije Liberalen. Voor de arbeidersklasse en voor de geheele menschheid, die thans vóór alles behoefte hebben aan industrieele demokratie, die het kapitalistisch stelsel moeten doen plaats maken voor.dat van het socialisme, zijn

Sluiten