Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKLOOSHEID EN WERKLOOZBNZORG

498

3l «temmen. Hei' spreekt vanzelf, dat de arbeider al te zeer in de verleiding komt om geen stap te doen voor het vinden van arbeid, als hij het volle loon als ondersteuning bekomt! De beek motie was een sterk staaltje van minne demagogie, waarvan de verwerping bij voorbaat vaststond, daar zelfs de motiev, d. Tempel geen kans had.

Veenarbeiders. — De werkloosheid onder de veenarbeiders in 'Drente ^«n Groningen Heb In 1921 zeer in het oog, door haar büitengewonen omvang. Door de lagere prijzen der steenkolen en hooge scheepsvrachtprijzen was de afname der turf zeer geHnij/'Hoopen turf stonden onverkocht in de venen. 11 Februari '21, bij de interpellatie-v. d. Tempel, drong Schaper reeds aan óp het leggen van een weg in Drente mede om zoo de veenarbeiders werk te verschaffen (bladz. 1458). Inmiddels begonnen in Aprü '^f*f o n g e r e g e 1 d h e d e n in Drente. Plunderingen en brandstichtingen vielen voor. Kommunisten hitsten op, in de hoop, dat de veenarbeiders hun spel zouden spelen. Reeds ver daarvóór, 25 Februari, nadat de veenarbeiders-organisatie te Emmen indrukwekkend had gedemonstreerd; stelde Sannes de ministers van landbouw enz. en arbeid Vragen Weit'0 maatregelen tot bestrijding der werkloosheid. O.a. werd gevraagd:

„Bestaat ten opzichte van deze maatregelen geregelde samenwerking tusschen het Rijk en de betrokken gemeenten en is de regeering voornemens om, wanneer gemeenten in gebreke blijven, zelf het initiatief te nemen tot het zoo spoedig mogelijk verschaffen van behoorlijk produktief werk?"

„Is de regeering, met name, voornemens om naast het bevorderen van den aanleg van wegen en andere publieke werken, de ongeveer 340Ó H.A. goeden dalgrond, die in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel op „aanmaken" liggen te Wachten, door werklooze land- en veenarbeiders althans ten deele in kuituur te doen brengen?"

„Heeft de regeering ter zake van de dreigende inkrimping der turfperiode overleg gepleegd met de organisaties van werkgevers en werknemers in het veenbedrijf?

Zoo ja, welke zijn de resultaten van dit overleg?

Zoo neen, is de regeering bereid zoodanig overleg alsnog met spoed te doen plaats hebben?"

12 April interpelleerde Sannes uitvoerig over de veenstreken.

„Wanneer het publiek hier wist, hoe de toestand in de venen werkelijk? is, dan ben ik er zeker van, dat er een schok zou gaan door ons land", sprak S. „Misschien zal er nu wat meer aandacht aan gewijd worden, nu de groote branden daar plaats 'j3ppen, nu volgens de berichten in de pers de Commissaris der Koningin in Drente, de justitie, het Nederlandsche Roode Kruis ter plaatse aanwezig zijn, om daar hun maatregelen te

Sluiten