Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

499

VEENARBEIDERS

treffen. Maar zoolang het enkel ging om het lot van de 15 a 20.000 arbeiders daar in de venen, die langzaam aan aan het verhongeren waren, was deze pers. merkwaardig stil".

Hij wees op de hooge turfprijzen in den oorlogstijd en de schrielheid der werkgevers daarna en legde den noodtoestand bloot. S, stelde ook de houding der kommunisten aan de kaak, die eenerzijds riepen „houdt u kalm"! en anderzijds door nietveenarbeiders lieten ophitsen tot brandstichting en geweldpleging. Hij vroeg produktief werk en steun.

De minister van arbeid antwoordde o.a., dat produktieve werkverschaffing wordt voorbereid en voorts: . „Er is reeds een steunregeling door het Departement van Binnenlandsche Zaken in werking gesteld. De uitkeeringen zijn laag. Maar dit komt, omdat men rekening hield, hier gelijk elders, met de uitkeeringen krachtens de werkloosheidsverzekering. Als regel zal men er aan moeten vasthouden, dat de I uitkeeringen krachtens steunregeling niet hooger mogen zijn dan die krachtens de werkloosheidsverzekering. De minister van Binnenlandsche Zaken overweegt (daarom) thans een wijziging van dit tarief".

Sannes, Schaper, Rugge, Troelstra en van der Waerden dienden de volgende motie in, om later te behandelen:

„De Kamer noodigt de regeering uit om, in samenwerking met de betrokken provinciale en gemeentebesturen en met de organisaties van werkgevers en werknemers, een publiekrech' telijke regeling van het veenbedrijf voor te bereiden". (Bl. 2000).

Toen de anti-rev. Smeenk en Weitkamp zeiden, dat de veenarbeiders wel vaak karige loonen verdienden, maar dat hun f vrouwen niet ekonomisch met het loon omgaan (bladz. 2004), zei Schaper o.a., dat die loonen ook in den oorlog erg tegenvielen en voorts:

„Natuurlijk zullen er zijn die daarin tekort schieten, maar dat is in alle standen het geval, doch men mag in deze niet generaliseeren. Als men ziet welke lage loonen die menschen verdienen, staat men verstomd wat de vrouwen nog daarmede doen «n daarom kom ik er tegen op, dat aan die vrouwen als het ware nog een standje wordt gegeven. Men moet ze bewonderen, [ dat ój er nog zoo van rondkomen". (Bladz. 2008).

Moties van Wijnkoop, die niets dan bluf en reklame bevatten (b.v. ƒ 30 weekloon en terugtrekking van politiebescherming, terwijl juist ook een aantal armen hun schamele huisjes door de brandstichtingen in vuur zagen opgaan!) werden 14 April met 3 stemmen (van de kommunisten) verworpen.

18 Mei '21 was het reeds weer noodig, op te treden tegen de regeering. Uit de Vragen, die Sannes toen stelde, blijkt reeds wat de min. van binnenl. zaken had gedaan. Sannes vroeg o.a.:

„Welke overwegingen hebben den minister o.a. aan het gemeentebestuur van Emmen doen meedeelen, dat de veenarbei! ders, die niet genegen zijn, om voor ten minste 70 pet. der in

Sluiten