Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WERKLOOSHEID EN WERKLOOZBNZORQ

500

1920 betaalde loonen het werk te hervatten, van alle verdere steunverleening behooren te worden uitgesloten?

Had de minister te voren overwogen, dat de in vraag 1 genoemde mededeeling een ingrijpen in den strijd voor een loon van 80 pet. van het loon van 1920 ten nadeele der arbeiders beteekent en, zoo ja, welke motieven hebben den minister doen besluiten zich in den strijd tusschen veenarbeiders en verveners partij te stellen ten gunste van laatstgenoemden?

Indien dit laatste niet de bedoeling van den minister is geweest, is hij dan alsnog bereid onverwijld de voorwaarde betreffende de uitsluiting van steunverleening in dier voege te wijzigen, dat in plaats van 70 pet. worde gelezen 80 pet. van het loon van 1920?"

Het antwoord was zeer onbevredigend. De meeste arbeiders

zegt de minister — hebben voor 70 pet. het werk hervat en

nu moest het van allemaal maar naar beneden. Wat echter terstond daarna geschiedde, merkt men uit de Vragen van Sannes op 19 Mei '21:

1. Is het juist dat de minister plotseling, met ingang van 17 Mei j.1., de steunregeling voor veenarbeiders heeft ingetrokken?

2. Zoo ja, waarom is de minister tot dezen maatregel overgegaan? tS^Cï**

Heeft de minister, alvorens hem te treffen, overleg gepleegd met de organisaties der veenarbeiders? Zoo neen, is de minis- \

ter bereid, in afwachting van zoodanig overieg ue mirenKiug der steunregeling op te schorten?

3. Vindt de minister daartoe, bij nadere overweging, niet te ] meer aanleiding, gegeven het feit, dat op 2 Mei 1921 nog ruim 4000 en op 9 Mei nog ruim 3500 veenarbeiders bij de gemeentelijke arbeidsbemiddeling te Emmen waren ingeschreven?

De minister beriep zich 4 Juni op den burgemeester van Emmen, die steun demoraliseerend had genoemd, doch later daarop terugkwam, zoodat de steun weer verleend werd.

Tegen 1 Okt. 1921 had de regeering voor de veenarbeiders den steun van ƒ 10 per gezin, benevens 75 ct. voor ieder kind tegen 1 Nov. verlaagd tot ƒ8.50 en 50 ct. per kind. 15 Nov. konfereerden Troelstra, v. d. Tempel en Schaper met den minis- j ter van binnenl. zaken; de minister beloofde overweging van wees een verhooging tot het bedrag van vóór 1 Oktober en alzoo geschiedde zeer spoedig daarna. Een kommissie had tot de verlaging geadviseerd!

Ter gelegenheid van de interpellatie-v. d. Tempel op 2 Nov. 1921 (zie verderop) gaf Sannes, die in de venen zelf zich overtuigd had van de ellende, ons een kijk op de toestanden, zonder ö . tt.. i x ] ^T:;l_l : j 1

Uitzicht en zonder troost, nij wees op ae yeraniwuuruuujiircm der regeering. In Drente was door de Prov. Staten een groot werk beraamd, van een paar duizend man; maar er komt geen beslissing uit den Haag. Sannes stelde de volgende motie voor, mede namens v. d. Tempel, Hiemstra, Troefatra en Schaper:

Sluiten