Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

503

INTBBPBILE JBTOBfiri OUTEMPEL

het koHektief kontrakt de werkgevers voor de werkloozen, die „uitgetrokken" waren, moesten zorgen. V. d. T wraakte-dj* standpunt en vroeg ook voor deze bednj1**;ïl^eidsstennï,H meer daar de konkurrentie uit Duitefaland zoo moordend is en zelfs de minister-van landbouw in DuitsaUand bet drukken. ■ De min. v. binnenl. zaken deelde mede, datfjser week pl.m. ƒ80 000 aan werkloozen-steun aan de gemeenten wordt ■*« strekt Voor de ^dubbel „uit|»*rokkenen" van de waritl.kassen wordt 50 percent der kosten van de gemeentgM tenzijI *e gemeenten volstrekt onntachfi^xijn, vergoed. Ook over 1922 zal dit stelsel heerschen, doch om verslappmg tegen te gaan, zal voor den werklooze een termijn gesteld moeten worden. Ben» noods zal 3* Weken gesteund worden. Dit geldt ook^roor wefte loozen, die niet in de werkl.verzeh*nng deelen. Voor dej,u* getrokicenén" . geldt nog de cïrkuWre Van Mei 21 voor de dubbel „uitgetrokenen" 10 percent lager, voor de ^et-^"eke^ den dito. Voor inwonende o n g e h u w d e n zal in 1921 geen «ieunmeer worden verleend. Die plicht rust op de ouders! Met de wenschen der vakbeweging zal zooveel mogelijk wórdenrekening gehouden, maar overleg met een komnussie, uiTd* vakcentrale wil de regeering niet, omdat dit te veel ophoudt. Met het oog op de uitkeeringen uit de werkl.kas?en kon het bedrag voor de veenarbeiders eerst niet hooger f 8.50 p. w. Later is dit bedrag door tusschenkomst van de vakbonden verhoogd (zie boven). Die bedragen zijn hooger dan de uitkeering uit de kassen en naderen of overtreffen de loonen bij werkverschaffing. Voor de landarbeiders is ook een regeling van steun in overleg met de vakbonden in overweging. Aangaande de typografen zou later morden baaaiatMnu Aalberse antwoordde voort te zuilfin gaan, als hij in Februari 19M had aangezegd. Hij troostte ons er mee, dat in andere landen de werkloosheid gemiddeld 3 maal zoo groot is^als hier,- In totaal wordt ƒ 1.606.700 subsidie voor werkverschafting verleend, d.i. voor ontginningen, bebosschingen enz.

V d Tempel was volstrekt niet bevredigd. Vooral kwamtuj er tegen op, dat erkende werkl.kassen niet in staat zouden worden gesteld, hun verzekerden door te betalen Bij werkver, schaffing is een loon van ƒ 13.50 te laag. Dat de loonen wegens de werkloosheid laag zijn mag geen reden zijn om de loonen bij werkverschaffing zoo laag te doen zijn. De lec^dérpvakbonden in de kommissie, die hiertoe vroeger hebben geadviseerd, kunnen dit niet hebben bedoeld.

De volgende motiën werden ingediend, mede namens Sannes, Schaper, Tróelstra en Hiemstra: .

le .De Kamer, van oordeel, dat den werkloozen arbeiders m bedrijven met krisiswerkloosheid, voor zooverre zij geen uitkeering ontvangen uit eene werkloozenkas en hun geen werkgelegenheid kan worden verschaft, gedurende den duur der krisis steun moet worden verleend,

Sluiten