Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

505

WILNA-EXPEDITIES

merkte, zeer belangrijk, zooals uit onderstaande vergelijking Wijkt:

Oude regeling, Uitkeering le klas plaatsen:

a. Voor gehuwden en kostwinners ƒ 15,— per week, met ƒ 130 kinderbijslag tot een maximum van 10 kinderen,

b. Voor kostgangers ƒ 11.— per week.

c. Voor ongehuwd en, die bij hun ouders inwonen, ƒ 530 per week.

Nieuwe regeling. Uitkeering le klas plaatsen:

a. Voor gehuwden en kostwinners ƒ 1330 per week, benevens ƒ 130 per kind tot een maximum van 10 kinderen.

b. Voor kostgangers ƒ 10.— per week.

c. Niets meer.

Voor de plaatsen in de 2e en 3e klas is de vermindering aan die der le klas gelijk, behalve voor de 3e klas, waarin de vermindering der uitkeering niet ƒ 130, doch ƒ 1.— bedraagt.

Bovendien zou een dubbel uitgetrokkene weer eerst 78 dagen aan het werk moeten zijn voor nieuwe steun. Er werd door de arbeiders scherp tegen geprotesteerd, doch vruchteloos.

Wat betreft de „uitgetrokken" typografen werd medegedeeld, dat eerst de drukkers-tarieven naar beneden moeten, alvorens ondersteuning kon worden verstrekt. De moeilijkheid is echter, dat de arbeiders gebonden zijn door een kollektief kontrakt en de patroons dit moeten willen weigeren.

7 Febr. 1922 kwam v. d. Tempel tegen een en ander op, doch min. Aalberse zag vele moeilijkheden in een terugkomen op dien terniiin van 78 dagen (bladz. 1434). „Ik heb overwogen om er 60 dagen van te maken, maar de laatste adviezen waarschuwden mij daartegen. Intusschen ligt de zaak thans op mijn schrijftafel en heb ik nog geen eindbeslissing genomen," sprak hij.

WILNA-EXP EDITIE.

De Volkenbond legt de aangesloten natiën zekere verplichtingen op. Nu had de regeering 21 Dec. 1920 een ontwerp ingediend, om goed te keuren een expeditie naar Wilna, met vrijwilligers, om daarmede de orde te bewaren ten dienste de volksstemming. Er was weinig lust om Nederland in dit wespennest te steken. De 'regeering had o.m. in haar toelichting geschreven:

- „Hoewel er nog geen zekerheid omtrent het tijdstip waarop het Nederlandsche kontingent, voor het internationaal korps, dat de volkomen vrijheid van de volksstemming in de tusschen Polen en Litauen betwiste streken zal hebben te verzekeren, zal moeten vertrekken, valt toch rekening te houden met de mogelijkheid, dat dit vertrek in de eerste helft van Januari 1921 zou moeten plaats hebben."

23 Dec. '20 stelde de voorzitter derhalve voor om het spoedontwerp snel te behandelen, doch van verschillende zijden

Sluiten