Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

523

INTERPELLATIE

Werkt 32 millioen. In Utrecht werd toegestaant IS*/» millioen en daarvan werd uitbetaald en verwerkt 9Va millioen." Voorts was er gebrek aan arbeidskrachten. Na 1 Juni waren nog vele millioenen toegestaan, doch dat was voor de oude plannen, van vóór 1 Juni. De Rijkswoningraad bleek niet eens gehoord! De minister scheen echter aan partikulieren- en premie-bouw den voorkeur te willen blijven geven. Intrekken wilde hij de cirkulaire niet.

Schaper stelde daar tegenover, dat het niets beteekent, dat al het geld nog niet is afgebouwd, daar dan vanzelf ook niet meer geld wordt besteed. De plannen moeten in het voren worden gereed gemaakt. Voorts kan de woningnood niet bestendigd worden om de loonen te drukken! De arbeidskrachten waren zelfs-volgens den minister van 28.920 op 40.000 gestegen. De heeren Snoeck Henkemans (christ.-hist.) en Smeenk (antirev.) steunden niet in de afkeuring der cirkulaire. Zij kwamen '— wat intusschen onoprecht was — met veel kritiek op de toepassing. Van vrijzinige zijde mengde men zich niet in het debat, doch kwam men alleen met „verklaringen" toen het op stemming aankwam. Mr. Beumer deed nog in laatsten termijn een hatelijken aanval op den interpellant, doch deed in hoofdzaak overigens, evenals de minister, een beroep op het gebrek aan arbeidskrachten.

De motiën, I. „De Kamer, van oordeel, dat de bouw met Rijkssteun van volkswoningen in het bijzonder van arbeiderswoningen, nog geruimen tijd krachtig dient te worden bevorderd, in dier voege, dat alleen voor gemeenten, waar na onderzoek onmiskenbaar blijkt dat in de behoefte behoorlijk is voorzi, die steun mag worden geweigerd, noodigt den minister uit, de cirkulaire van 1 Juni j.1. in te trekken of voor onbepaalden tijd buiten werking te stellen", en

II. „De Kamer spreekt als haar oordeel uit, dat bij het verleenen van Rijkssteun ten behoeve van de volkshuisvesting de vereenigingsbouw of de bouw rechtstreeks Vanwege de gemeentebesturen niet mag worden achtergesteld bij den premiebouw en dat tegen misbruiken van welken aard ook dient te worden gewaakt, opdat de Rijksgelden deugdelijk aan het gestelde doel beantwoorden",

werden verworpen resp, met 43 tegen 23 en 45 tegen 22 stemmen. Voor stemden alleen de sociaaldemokraten, de kommunisten en de S.-P.'er, en bovendien voor I de chr.-sociaal (bladz, 3056 en '57, Hand. 1920-1).

Bizonder droevig was de houding van de linksche burgerpartijen» Zooals reeds gezegd, namen zij aan de debatten niet deel. Terwijl uit alle deelen des lands protesten tegen de cirkulaire kwamen, ook van vrijz, zijde, en nog de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht een adres ontwierpen om de regeering om intrekking te veizoeken, achtten de kamer-

Sluiten