Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

525

'cirkulaire van dec. 1921

gemeentelijke of rijksbemoeiirig, als zelfs zulke menschen bij de «wtwtziening in den woningnood ■ ziek' scharen tegenover hun minister en naast een sociaaldemokratisch voorsteller".

Cirkulaire van Dec. 1921. — Onder dagteekening van 28 Dec. 1921 vaardigde min. Aalberse een nieuwe cirkulaire aangaande den woningbouw uit. De voornaamste inhoud is als volgt:

In aansluiting aan zijn cirkulaire van 1 Juni 1921 brengt hij thans te dezer zake het volgende ter kennis van de gemeentebesturen.

b Steun krachtens de Woningwet zal in het vervolg alleen gegeven worden voor woningen, die, buitenwerks van den bovenkant gemeten, niet meer dan 260 M3. inhoud hebben. Ook groote gezinnen kunnen daarin, naar de ervaring heeft geleerd, voldoende huisvesting vinden; voor de gewone gezinnen kan in den regel met een ruimte van ten hoogste 224 M3. behoorlijke huisvesting worden verleend.

Bevat een perceel meer dan één woning, dan geldt als inhoud van elke woning de inhoud van het perceel, gedeeld door het aantal woningen.

Deze voorschriften gelden niet voor plannen, waarvoor d« gemeenteraad op den dag der teekening van deze cirkulaire reeds voorschot heeft toegestaan; voor deze plannen blijft de tot dusver bestaande grens van 300 M3. gelden, behoudens de ook nu reeds voorkomende noodzakelijkheid van vereenvoudi* ging, indien de uitvoering van dergelijk plan te kostbaar ZOU worden.

2. De huur van nog te bouwen arbeiderswoningen, voor welke steun krachtens de Woningwet wordt verleend, moet in verband met de daling der bouwkosten ten minste 70 pet. van de exploitatiekosten bedragen. Dit cijfer geldt onafhankelijk van den inhoud der woningen.

Men moet zien' rekenschap geven van de woningbehoefte der groep, waarvoor gebouwd wordt, vele jonggehuwden of kleine gezinnen enz.

4. De premie, die, voor zoover de beschikbare middelen dat toelaten, voor woningbouw zal worden verleend, zal in het algemeen ten hoogste ƒ 16 per M2. woningoppervlakte bedragen.

Indien de gesteldheid van den bodem een kostbare fundeeringswijze eischt, kan de premie tot ƒ 18 per M2. worden verhoogd. De premie zal ƒ 1200 per woning niet mogen overschrijden.

Voor industrieelen, die voor hun personeel woningen bouwen, kan de premie ten hoogste ƒ 15 per M2. bedragen met een maximum van ƒ 1000 per woning.

Voor woningen, waarvan de inhoud meer dan 300 M3., doch minder dan 450 M3. bedraagt, gemeten als onder 1 aangegeven, zullen in geen geval voorschotten (voor het verschaffen van hypothekair krediet) worden verleend.

Sluiten