Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WONINGVRAAGSTUK

526

Voor woningen, waarvan de inhoud minder dan 300 M3. bedraagt, zullen met het oog op de beschikbare geldmiddelen, hypothekaire kredieten slechts op zeer beperkte schaal worden verleend. Verzoeken om alleen premie (zonder voorschot dus) zullen den voorrang hebben.

B, en W. kunnen een verzoek om premie weigeren, wanneer naar hun oordeel de ontworpen woningen niet kunnen worden beschouwd als arbeiderswoningen of als bescheiden middenstandswoningen.

De minister behoudt zich voor, den bouw van woningen, grooter dan 300 M3. te weigeren in gemeenten, waar naar zijn oordeel behoefte aan die woningen niet bestaat. Voorshands zal dit reeds geschieden in de groote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht),

Aanvragen om premie, waarop nog niet is beschikt, zullen worden behandeld volgens de nieuwe regeling.

De minister behoudt zich evenwel voor de bovengenoemde premie-bedragen zoodra mogelijk geleidelijk te verminderen en die vermindering ook toe te passen op de dan nog aanhangige Verzoeken.

' Wordt van rijkswege ook steun verleend op grond der Landarbeiderswet, dan wordt geen premie verleend. Voor 1922 wordt niet meer dan 80 millioen beschikbaar gesteld,

3 Febr. 1922 kwamen de Jonge en Rugge nog weer op tegen de woningpolitiek van den min. v. arbeid en keurden de verlaging van het woningpeil alsmede den tragen gang van den bouw af. 20 Febr. '22 verscheen alweer een nieuwe boodschap!

Klachten over tragen gang. — De klachten over den tragen gang van afdoening der woning-subsidiën zijn legio. Wij kunnen slechts' een paar releveeren. Zoo sprak Duys 15 Sept. 1921, ter gelegenheid van de interpellatie-Schaper over de woningcirkulaire van min. Aalberse, over den ontzettend langzamen gang van zaken te Wormerveer. Het bestuur der vereeniging, afd. van den Bond van Arb. Won.bouwvereenigingen werd beschuldigd van onregelmatigheden, doch de justitie treuzelde ergerlijk, zonder te zeggen wat de beschuldigingen zijn, terwijl de burgemeester achterbaks konkelde om den afbouw tegen te gaan. Sedert een jaar bleef voor een paar ton gronds materieel renteloos liggen. De minister sprak de hoop uit, dat binnen enkele dagen tot overeenstemming voor den voorloopigen afbouw zou worden gekomen. Begin 1922 was men aan het bouwen.

Helmond. — Hoe soms de Woningwetten worden gesaboteerd, bleek te Helmond, waaromtrent Schaper 19 April '21 de volgende vragen stelde:

1. Is het juist; ■

a. dat zeer onlangs ongeveer tegelijkertijd te Helmond 17 gezinnen uit hun woningen zijn gezet en, na eenigen tijd in de

Sluiten