Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

527

ZEELIEDEN ZONDAGSHEILIGING

openlucht te hebben gekampeerd, in en oude marechausseekazerne zijn ondergebracht;

b. dat de Huurkommissie aldaar vanwege het kantongerecht niet de mededeelingen, bedoeld in art. 89 van Koninklijk besluit van 17 Maart 1921 (Staatsblad 533), ontvangt;

c. dat te Helmond meermalen het vonnis van uitzetting tegen de huurders reeds uitgevoerd wordt, terwijl zij van dit vonnis nog geen bericht hebben of de termijn van beroep op den kantonrechter nog niet is verstreken;

d. dat de kantonrechter ongeveer 95 procent van de uitspraken der Huurkommissie vernietigt, steeds ten nadeele der huurders, en

e. dat de deurwaarder tegen de Kerstdagen in 1920 de verhuurders per advertentie attent maakte op den tijd, dat zij desgewenscht den huurders de huur moesten opzeggen?

2. Zijn deze mededeelingen geheel of grootendeels juist, achten de ministers dit een juist 'gebruik van de bekleede functie?

3. Kan de minister van arbeid spoedmaatregelen treffen, om te Helmond den woningbouw te bespoedigen en aan de thans in massa uitgezetten een behoorlijk ónderdak te doen verleenen?

Eerst 20 Aug. 1921 antwoordden de ministers van justitie en arbeid. Zij moesten de feiten erkennen, doch draaiden er wat om heen (zie Aanhangsel 1921-22, bladz. 15), Intusschen schijnt te Helmond nadien de gang van zaken te zijn verbeterd.

ZEELIEDEN.

Van 15 Juni tot 10 Juli 1920 bad te Genua een Volkenbondskonferentie plaats ter bescherming van zeelieden. Brautigam was er vertegenwoordigd voor de moderne vakbeweging in Nederland. Vastgesteld werd voor toelating van kinderen op den 14-jar. leeftijd. Voorts werd besloten tot toezicht op de monsterings-voorwaarden, regeling der plaatsing en tot verzekering der zeelieden tegen werkloosheid in geval van schipbreuk. "

10 Dec. 1921 diende de regeering een ontwerp in om Nederland tot deze verdragen te doen toetreden.

ZONDAGSHEILIGING.

Omtrent de Zondagsrust en de Zondagsheiliging bestaat er steeds verschil tusschen rechts en links, of eigenlijk meer tusschen gereformeerden en anderen. (Men zie hieromtrent Antithese). Verschillende kalvinistische burgemeesters echter, doen de arbeidersbeweging onrecht aan, door op Zondag optochten te verbieden; zelfs als de le Mei op dien dag valt. De burge-

Sluiten