Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAGSHEILIGING

530

Onder openbare middelen van vervoer verstaat deze wet alle voer-, vaar-, en vliegtuigen, die geregeld personen of goederen vervoeren op aanmelding of aangifte", jj

Hierop is door de soc.-dem. een amendement-Schaper ingediend, luidende:

„Het eerste lid vervalt en de aanhef van het tweede lid wordt gelezen als volgt:

,-,De Zondagsdienst bij de openbare middelen van vervoer wordt op zoodanige wijze geregeld.... enz."

De mede-onderteekening door den oud-spoorwegman Oudegeest toont reeds aan, dat de spoorwegmannen in het algemeen niet geven om beperking op Zondag ten nadeele van het publiek. Zij moeten tusschen de diensttijden dan maar op Zondag ergens omslingeren. -.•

Art. 9 luidt thans als vdtgtri; ■

„Onverminderd de bepaling van art. 170, tweede lid, der Grondwet (betreffende „openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaatsen", de Schr.) is het verboden op Zondag optochten op den openbaren weg te houden.

De gemeenteraad kan bij verordening voor de uren na den middag op dit Verbod uitzondering , toestaan".

Hierop is door de sociaaldemokraten . een amendementGerhard c.s. voorgesteld, luidende:

„Onverminderd de bepaling van art. 170, tweede lid, der Grondwet, kan de gemeenteraad bij verordening regelen treffen ten aanzien van het op Zondag optochten houden op den openbaren weg".

Dus alleen regelen treffen, b.v. geen gerucht maken bij.' de kerkgebouwen enz.

9 luidt thans als volgt.:

„Het is verboden op Zondag in den voormiddag eenige openbare vermakelijkheid te houden, daaraan deel te nemen of daarvoor gelegenheid te verschaffen.

Onder openbare vermakelijkheden begrijpt deze wet mede alle tentoonstellingen, vertooningen, opvoeringen, uitvoeringen, < wedstrijden en spelen, waartoe al dan niet tegen betaling, toeschouweitft.<!*orden toegelaten. Spelen in de open lucht, die niet het karakter dragen van wedstrijd, waarvoor de deelnemers geene betaling ontvangen, noch van de toeschouwers betaling', wordt gevorderd, zijn geen openbare vermakelijkheden in den zin der wet. Voor de openbare vermakelijkheden, bij algemeene mtt*£gegel van bestuur aan te wijzen, kan de gemeenteraad op het verbod van het eerste lid uitzonderingen toestaan. De gemeenteraad kan bij verordening ook voor de uren na den middag om met name aan te wijzen openbare vermakelijkheden eenzelfde vterbod treffen als in het eerste lid bedoeld".

Een amend.-Teenstra, hierop ingediend, wil in het laatste lid de woorden: „bij algemeene maatregel van bestuur aan te wijzen", doen vervallen, benevens den laatsten volzin, welk

Sluiten