Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

ideeën te verbreiden en te verwezenlijken. Geen enkel maatschappelijk product kan beschouwd worden als de eenige en uitsluitende kracht, waarvan alle andere producten afhankelijk zijn. Komt men er dan ook reeds zeer gemakkelijk toe in te zien hoe welhaast steeds van een gemeenschappelijke werking van gevoel, belang en overtuiging sprake is, en wordt de samenwerking dezer factoren steeds duidelijker, het blijkt telkens meer en meer hoezeer een realistisch spiritualisme ons bevredigt, waarbij het lichamelijke en geestelijke steeds te zamen gaat en dat wel niet op een toevallige wijze, maar als in een wezenlijk, constant geheel, als van elkaar onafhankelijk. Een dergelijk realistisch spiritualisme beteekent uitschakeling der uitersten. Het essentieele van de daarbij werkende beginselen is, dat door een methodische denkwijze en tevens ethische wijze van handelen de heerschappij der extreme richtingen opgeheven wordt. Waar bij deze uitersten te weinig mocht zijn rekening gehouden hetzij met ethische grondregelen, hetzij met natuurwetten, hetzij met beiden, doet deze richting de verschillende opvattingen recht wedervaren. Noch zgn. zuiver realisme of positivisme, noch een der oude vormen van het zgn. zuivere idealisme, maar zuiver idealistisch positivisme zoekende, nadert men de wereldbeschouwing van een psycholoog tevens wijsgeer, die naast zijn baanbrekenden psychologischen arbeid ook als philosoof onder de veilige geleide der grootste geesten zijn eigen weg ging. Op voortreffelijke wijze worden n.1. door William Stern, die steeds op den beganen grond blijft en zich nooit in verdachte nevelen hult, de meest cardinale vraagstukken behandeld en, voor wien naar een zoowel verstand als gemoed bevredigende oplossing vraagt, tot beslissing gebracht. Aantoonende welk innig verband er 'meestal tusschen het physieke en psychische bestaat, slaagt hij er bovenal in, niet in tegenspraak te komen

Sluiten