Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

(zooals bij de fictie) dan wel op de inwerking op menschen (zooals bij illusie en suggestie), die bij hun waarheidsvorsching daaraan groote waarde toekennen komt op hetzelfde neer. Wij zijn daarom allerminst geneigd aan de Philosophie des Alsob zin te ontzeggen en accepteeren haar gaarne wegens de systematische wijze waarop zij de belangrijke door de fictie gespeelde rol naar voren brengt Zij heeft de verdienste aan te toonen hoe men tot het juiste denken langs den omweg van het verkeerd denken kan komen door de overal voorkomende vruchtbare grondbegrippen, die een tegenspraak op zich zelf en in verband met onze ervaring bevatten. Naast inductie en deductie wordt aan de fictie een belangrijke plaats toebedeeld door de Alsob-philosophie, die wellicht de kiemen bevat van een belangrijke toekomstige wereldbeschouwing. Meer lof dan deze reeds zeer groote mag haar vooralsnog echter m.i. niet worden gebracht Ze bevat n.1. naast hare verdiensten enkele aperte hoofdgebreken, die reeds uit hare definitie, die een teveel wil geven, volgt Zich aankondigende als het inzicht in de noodzakelijkheid van bewuste ficties als onontbeerlijke grondslagen van ons wetenschappelijk vorschen, aesthetisch genieten, practisch handelen, wil het positivistisch geheel alleen op de empirische gewaarwordingsinhouden steunen, tegelijkertijd idealistisch phenomenologie van het ideeenvormende, fingeerende bewustzijn zijn, en hoopt zich daarom, daden en idealen m zich vereenigend, niet slechts als kennistheorie maar ook als wereldbeschouwing een toekomst (Phil des Alsob 5* und 6* Aufl. Vorbemerkungen zur Einführung, A1X und XX). In de door ons gecursiveerde woorden hgt hare zwakte. Inderdaad komen er overal bewuste ficties voor en ziet men bij de vorsching vaak juist ook het nut daarvan in; maar daartegenover is het niet twijfelachtig dat in verschillende gevallen, waar een

Sluiten