Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

zonder eenigerlei irrationaliteit, moeten wij, dunkt me, hopen niet alleen maar er alle krachten aan geven, dat zij voor het toekomstige overbodig worden.

Aan onze studie ligt dus een zoodanige idealistischpositivistische wereldbeschouwing ten grondslag, die naast de veelzijdige eenheid en het op zichzelf staande doelgebied de psycho-physische neutraliteit der persoonlijkheid aanneemt, overal in de wereld de hoogst belangrijke rol van fictie en irrationaliteit in het algemeen zonder het postulaat van absolute bewustheid daarvan accepteert met dien verstande, dat men den eisch overbodig tracht te maken, dat ook voor de toekomst fictie en irrationaliteit onze gedachten zouden moeten blijven vervullen. Doch hoewel de hier volgende studie aan ons uit deze wereldbeschouwing meer en meer gegroeide inzicht volkomen inhaerent is, zal dit uit den aard der zaak hier meer daar minder, niet overal even duidelijk kunnen blijken. Gecompliceerd als dit onderzoek is, kunnen alle deelen niet evenzeer de sporen daarvan dragen. Toch is het er geheel en al van doortrokken. De elementen, waaruit deze studie bestaat en de elementen, welke deze wereldbeschouwing vormen, houden ons reeds tal van jaren bezig, zijn geleidelijk in ons gegroeid als een organisch geheel en hangen daarom ook met elkaar ten nauwste samen. Terwijl van tijd tot tijd gelegenheid bestond enkele brokstukken daarvan gedeeltehjk te ontwikkelen, komen zij hier te zamen in hun geheel tot uiting in een gedachtencomplex, dat, zooals de verschillende in den aanhef dezes aangegeven behandelingswijzen aantoonen, voor onzen tijd van de allergrootste beteekenis is. Natuurlijk is met hetgeen hier volgt „Karakter als cultuurelement" allerminst uitgeput, onvermijdelijk gevolg zoowel van de onvolkomenheden van den schrijver als van het feit, dat het thans ten nauwste aan een bepaald wereldinzicht is gebonden.

Sluiten