Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

<ie samensprekingen is nog terra incognita. Eerst nadat hier terrein veroverd was, zou de strijd betere kansen kunnen opleveren.

Daarin is dan de rol, den juristen, practici en theoretici, toebedeeld, niet gering. In den ideeënkring, waar wij hier worden binnengevoerd, dringt zich echter in de allereerste plaats de vraag naar voren of de geheele wetenschap van het Recht, zooals zij ons thans gegeven is, wel bij machte is een eersterangs factor in dien strijd te vormen. Zeer zeker, de wijze van toepassing van het Recht, grootendeels in handen van juristen en de wijzen van rechtsvorming kunnen hier een belangrijke rol spelen, maar moet niet in de allereerste plaats daarnaar geïnformeerd worden, of de geheele grondslag waarop het Recht rust voldoende soliditeit bezit om tot object van een wetenschap te dienen? Degenen die zich gerechtigd achten daaraan te twijfelen en, zich spiegelend aan de h. i. vaste grondslagen der natuurwetenschappen, die ook voor de rechtswetenschap opeischen, wenschen invoering van natuurwetenschappelijke methodes ook in de rechtswetenschap. Of, hoe begrijpelijk het verlangen ook zijn moge dat de in de natuurwetenschappen gebruikelijke uiterste nauwkeurigheid van onderzoek tot voorbeeld genomen worde, het ooit mogelijk zijn zal de bij de vorsching naar natuurwetten gebruikte methoden volkomen op de behandeling van de wetten van recht en moraal over te brengen, mag, nog afgescheiden van de quaestie dat ook gene niet absolute exactheid bezitten, betwijfeld worden. Maar dat men heel wat verder zal kunnen komen in de benadering van de utopische rechtsexactheid dan waartoe men tot heden gekomen is en dat men daarom zal kunnen en moeten komen tot een veel vasteren grondslag der rechtswetenschap dan de tegenwoordige, is evenmin aan twijfel onderhevig. In de allereerste en voornaamste plaats zal

3

Sluiten