Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

beginselen zijner leer, omdat zij op de onbedwingbare oppositie der feiten afstuit — omtrent het „liberale socialisme" zal men zich zijn oordeel nog in elk opzicht moeten voorbehouden —, behoeft men niet heel ver te gaan om tot de zekerheid te komen dat het in de allerlaatste plaats een wijziging der maatschappij in socialistisch-communistischen geest is, welke kans biedt den weg te bereiden voor een toekomst waarin de neigingen tot machtsbegeeren gebreideld zijn.

Wie verder, in een andere richting gaat zoeken, kan begrijpelijkerwijze in den gedachtengang komen waarbij zich van zelf de conclusie opdringt, dat men de beschavingsleiding dan maar meer dan vroeger moet overlaten aan dat deel van het menschelijk geslacht, waarbij de emotie voor het ideëele steeds aanwezig zou zijn: d.w.z. de vrouw. Aan deze conclusie, hoe schijnbaar plausibel misschien ook, die voornamelijk getrokken werd in het laatste werk van den bekenden socioloog Kidd, wiens Sociale evolutie onder Treubs auspiciën ons tientallen jaren geleden werd gebracht, zou ik gaarne willen tegenwerpen dat zij op zijn minst genomen eenigszins voorbarig is. Wanneer men zoekt waardoor het komt dat aan de typische vrouw een grooter emotie voor het ideëele dan aan den typischen man wordt toegeschreven, vindt men voornamelijk twee eigenschappen meer bij haar ontwikkeld: het religieus gevoel en het altruisme. Wat het religieus gevoel betreft maakt Heymans aannemelijk, dat de vrouwen het evenzeer in toewijding voor de ouderwordende als in geestdrift voor de nieuwe godsdiensten van de mannen winnen; verder vinden de uiterste vormen der religieuse concentratie en het bijgeloof vooral hun aanhangers bij de vrouw. Wat de liefde betreft, waarop het altruisme zou zijn gegrondvest, dat de vrouwen ook in de sexueele liefde minder het sexueele element dan de liefde zoeken,

Sluiten