Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

vertrouwen hare rrfedewerking gaarne tegemoetziet, moet men niet verwachten dat door wijziging der leidende positie tusschen de beide geslachten, de invoering van een uitsluitend vrouwelijk leiderschap, zooals iemand als Kidd, waarschijnlijk onder oorlogsinvloed, wil,-de beschavingsloop zich voldoende in de gewenschte richting zou wijzigen.

Bestaat er dus niet de minste aanleiding van een wijziging der maatschappij hetzij in socialistisch-communistische hetzij in extréme-feministische richting in dit opzicht verbetering te verwachten en zou men geen andere groepswijziging voor dit doel weten aan te geven, dan schijnt het eenige logisch direct daartoe voerende middel dit te zijn, zorg te dragen dat de individueele menschelijke eigenschappen, welke het euvel in de hand werken, niet meer worden aangekweekt, zoo mogelijk zelfs uitgeroeid.

Let men op de waardeering, welke de emotie voor het ideëele in het algemeen ondervindt, dan valt een zeker tweeslachtig resultaat te constateeren, dat zich bij geen enkele belangrijke groepswijziging, van welken aard dan ook, inzake het leiderschap, belooft te wijzigen. Terwijl b.v. de voornamelijk door mannen begane dronkenschap groote nadeelen oplevert in den strijd om het bestaan en de matigheid als voordeelig moet worden beschouwd, kan men hetzelfde niet van de reinheid zeggen. Er zijn toch immers beroepen, welke personen, gewend aan zindelijkheid, aan minder scrupuleuze mededingers moeten overlaten; er zijn in onze groote industrieele centra geheele wijken, waar slechts zij kunnen bestaan, die als gewoonte aan elk idee van zindelijkheid den rug hebben toegekeerd. Nog erger is het met de eerlijkheid gesteld. Men weet dat bij eiken strijd de eerlijke mensch beperkt is tot een zeer bepaald aantal middelen voor aanval en

Sluiten