Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

woordige tijd hier een nauwkeuriger onderzoek dan tot heden plaats vond. Terwijl er tot op den huldigen dag nog zeer onvoldoende speciale belangstelling voor bestond, zelfs begrip en naam betrekkelijke noviteiten zijn, v wordt het zoo langzamerhand tijd tot ontginning van dit geheel onontgonnen terrein over te gaan. Meer dan ergens zal daarbij gelegenheid zijn de waarde van het traditioneele en nieuwe tegen elkaar af te meten.

Intusschen, wanneer maar eerst de erkenning gekomen is dat men beide even schadelijke uitersten bezwaarlijk tot de indifferente symptomen rekenen kan, zal men door beider bestrijding wel tot aanwakkering der behoorlijke energie komen, die daardoor vooral gemotiveerd wordt, dat zij in het algemeen den grondslag, het substraat vormt van datgene wat men dan wel collectieve emotie tot het ideëele of wereld (menschheids)geweten pleegt te noemen.

Bestrijding van energieloosheid ter eener, ontembare energie ter andere zijde! Is het niet juist ook de negatieve zijde van elke karaktervorming, aankweeking van het innerlijke, persoonhjkheidscultuur? Het ontzeilen der dubbele reeks moeielijkheden welke zich constant voordoet: het wegzinken in het groote heir der kuddedieren en de africhting tot autocraat. Men wenscht beteekenende persoonlijkheden waarbij de beslissing tot handelen niet uit uiterlijke losse prikkels, imitatie of suggestie, doch uit een innerlijke macht, de opborrelende eigenaardigheid der individualiteit voortkomt, maar men wil tevens menschen, geen Uebermenschen. M. a. w. men wenscht behoorlijke energie. Men erkent de juiste bestanddeelen der persoonlijkheid, maar daarbij de irrationaliteit en wil die laatste weren.

In afwachting dat wellicht nu ook de psychologie, die bezig is als practische wetenschap ook ten nutte van cultuurvraagstukken werkzaam te zijn, ook in deze

Sluiten