Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

haar licht kan doen schijnen, kan men deze materie thans waarschijnlijk het beste bevorderen door haar uit drieërlei gezichtspunt onder de oogen te zien.

Vooreerst is het van zelf sprekend, dat men, uitgaande van een aanwakkering der emotie voor het ideëele door aankweeking van behoorlijke energie aan een door onderwijs en opvoeding te benaderen karaktervorming denkt

Er is zonder twijfel niet minder aanleiding te onderzoeken in hoeverre die karakteirorming zoo goed mogelijk ten algemeene nutte kan strekken. Want eerst door aanwending daarvan ten algemeenen nutte bestaat de mogelijkheid te komen tot collectieve emotie voor het ideëele.

Maar het is eveneens noodzakelijk na te gaan of daar tusschen in, tusschen het door onderwijs en opvoeding kweeken van karaktervorming en de aanwending der karaktervorming ten algemeene nutte, collectieve-emotie tot de vorming van het ideëele, niet een schakel mist die de keten te broos zou maken; het op zuiver reëel-idealistischen grondslag staande onderzoek, wat hier de missinglink is, dankt daaraan zijn ontstaan.

Het vervolg dezer studie tracht op die vraag tusschen de behandeling der pedagogische karakteivorming (Hfdst. UI) en van het karakterelement der openbare meening (Hfdst. VI) het voorbereidend en definitieve antwoord te geven (Hfdst IV en V).

Sluiten