Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

recte, veelal onbewuste, volgelingen gegeven, die met hem karaktervorming vooropstellen. Overtuigd, dat de wereldellende voor een groot deel moet worden toegeschreven aan overschatting van verstand, onderschatting der andere psychische functies, is men dan geneigd, meer en meer karakter op waarde te houden. Men wil meer ontwikkeling van het innerlijke, ontplooiing der menschelijke ziel. De noodzakelijkheid gevoelende echte persoonlijkheden te kweeken, wier natuurlijke ontwikkeling zoowel als hun geschiktheid tot samenleven bevorderd wordt, komt men als van zelf er toe in het pedagogisch systeem de bewustheid te doen doordringen, dat in zake opvoeding en onderwijs het intellect slechts één element, niet alles is. Men komt tot dien eisch ook reeds door de slechte ervaring, die onevenredige toestrooming uit de onderste lagen der bevolking in de hoogere beroepen veroorzaakt; te constateeren valt (zeer speciaal in) Duitschland en Amerika maar eenigermate overal) dat daardoor meer winstbejag en baantjesjagerij dan echte cultuur bevorderd wordt, al te vaak begaafde arbeiders worden geprikkeld hun vak te verlaten en zeker soort eenzijdige specialisten gekweekt worden. We leven verder niet meer in den tijd, toen men geloofde dat voor elke school een gevangenis kon worden afgebroken en dat er een uitsluitend goede invloed van het uitsluitend intellectueele onderwijs uitgaat. Volkomen juist is het, dat misdadigers in het algemeen slechts weinig of niet onderrichte personen zijn; toch is er geen directe verhouding tusschen gebrek aan onderricht en criminaliteit. Verhooging alleen van het aantal onderrichte personen behoeft geen vermindering van criminaliteit op te leveren. En dat voornamelijk ook wel daarom niet, omdat de graad van ontwikkeling alleen volstrekt nog geen norm voor het bezit van altruïstische gevoelens is. Ontwikkelde personen begaan vaak delicten,

Sluiten