Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

waartoe minder ontwikkelde personen niet in staat zijn. Komt men zoodoende gemakkelijk tot de gevolgtrekking, dat door systematisch alleen het intellect en niet tegelijkertijd het karakter te ontwikkelen, men alleen maar handigere menschentypes zou kunnen kweeken, ook langs positieven weg komt men tot meer persoonlijkheidscultuur. Men verwacht van mindere normaliseering, en tegelijk meerdere individualiseering en oorspronkelijkheid betere resultaten. Niet alleen vervreemding van levensbesef en echte wetenschap, mede een onderschatten van verband der wetenschappen was van de eenzijdige intellectkweekerij het gevolg. Slechts cultuur van het innerlijk vermag deze weer de hun toekomende plaats te verzekeren. Door vorming van het karakter brengt men immers tevens het zoo noodige eenheidsbesef bij. Men brengt den mensch boven zijn partieel lichaams- gevoelsen verstandsleven uit tot een -zoo volledig mogelijke harmonie. Slechts geestelijk-zedelijke vorming kan den innerlijken vrede brengen die ieder individueel en allen tezamen van noode hebben. Zoowel om de gevaren waartoe de tot dusverre gevolgde methode dreigt als wegens het mooie perspectief van den nieuwen weg, met het oog op een werkelijke betere cultuur, wenscht men derhalve de eenzijdige verstandsontwikkeling te beëindigen. Om te ontsnappen aan het gevaar dat onkunde evenzeer als eenzijdige verstandelijke ontwikkeling meebrengt, maar dat bovendien gemotiveerd wordt door eigen merites schrijft men karaktervorming in het pedagogisch programma.

Sommigen stellen zich in hun warmvoelend idealisme daarvan bijzonder veel voor. Uitgaande van de mogelijkheid om op den grondslag van schema's van onderwerpen van ethisch maatschappelijken aard, door verschillende krachten van zeer uiteenloopende richting ontworpen, een uniforme zedelijk-maatschappelijke op-

Sluiten