Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

voeding in te voeren — d. w. z. absoluut niet een verplicht en geregeld moraal-onderu/ys en "met de bedoeling de idee slechts occasioneel te verwezenlijken — koesteren zij daarvan de beste verwachtingen voor de menschheid. Door het bijbrengen van hetzelfde afgeronde geheel van ideeën op ethisch-maatschappelijk gebied overal in de opvoeding, waardoor niemand gekrenkt en ieder verheven zou worden, zou algemeene naastenliefde gekweekt worden. De toekomstdroom *), waarin eenenander in hoogst aantrekkelijken vorm voorspeld wordt, verraadt zelfs den inhoud der schema's, welke reeds op een paar duizend scholen in Engeland, Duitschland, Frankrijk, de Ver. Staten, Japan, Britsch-Indië, enz. worden toegepast.

Intusschen, een droom als deze moge voor de toekomst een schoone solidariteitsbelofte bevatten, bij een nog zoo volmaakt systeem of misschien volmaakte systeemloosheid van zedelijke opvoeding op de school zal het niet kunnen blijven. Mede wegens het dubbele doel, dat men bereiken wil, n.1. bevordering van persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding tot samenleven, is doordringing in breedte en diepte noodig. In breedte beteekent: uitbreiding der bemoeiing ook buiten de school. De zedelijke opvoeding zal zich ook buiten de school onder de volwassenen moeten uitstrekken om de dubbele reden, dat de vroeger bijgebrachte vorming, aangenomen dat ze er is, niet lang genoeg bijblijft én omdat volwassenen allen, meer of min, in gezin of daarbuiten, de jeugd moeten voorgaan. Wanneer de schoolvorming niet onderhouden wordt blijft er weinig van over. Schóólopvoeding^ is daarom niet alleen met die in het gezin maar tevens met voortgezette onderlinge opvoeding aan te vullen. Die van rijpere jeugd, welke voornamelijk

•) Een toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding door D™. Gravin P. van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford (Haarlem J. W. Boissevain en Co. 1918).

Sluiten