Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

ook de zedelijke-maatschappelijke opvoeding der schoolvrije jeugd ten doel heeft, is reeds getreden in het stadium der pracüsche verwezenlijking en hier en daar vindt men aanknoopingspunten voor verdere uitbreiding in die richting. Ook voor de University Extension is de persoonlijkheidsquaestie, meer karakter- dan uitsluitende verstandsontwildceling, lastige puzzle en harde noot; wellicht geeft Grundvig's volkshoogeschool den juisten weg aan? Zoeken en tasten zal het ook hier langen tijd blijven. Maar dat het probleem der karaktervorming met doorvoering der zedelijke opvoeding in de school pas de eerste schreden op den weg gezet heeft, mag evengoed worden aangenomen, als dat men er, zelfs met de genoemde uitbreiding ook buiten de school, niet komt Voor universeele karaktervorming is zoowel verdere verdieping binnen het gebied der opvoeding als ingrijpen daarbuiten vereischt

Aan speciaal zedelijke opvoeding heeft men, zelfs in het gunstigste geval, niet voldoende voor de completeering van den louter verstandelijken mensch, omdat voor de verzorging van den wil in de goede richting zoowel het lichaam als de goede smaak de aandacht vragen. Om geest en wil de beheersching over het lichaam te geven, is oefening ook van het lichaam noodig. Terwijl sterke lichamelijke inspanning reeds een tamelijk zekere bescherming tegen het overdadige heerschen van physieke neigingen geeft, pleegt bovendien de gewoonte, om meester van het lichaam te blijven, van alles wat tot verzwakking leidt af te houden. Naast lichaamsoefening de aesthetische scholing, die evenzeer een hoognoodige bevrijding verschaffen kan. Hier immers bevrijding van de dagelijksche zorgen, hier zwijgt de sleur. Wanneer zin daarvoor eenmaal is gewekt kan men eiken artistieken indruk, dien de omgeving biedt bevatten en doorleven. Stalend in den levensstrijd, kan

Sluiten