Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

de kunst ons dichter bij de zuiver menschelijke motieven brengen en de waarde van het maatschappelijk samenleven leeren beseffen. De Italiaansche Renaissance, die het aesthetische deed opleven, bracht tevens opleving der persoonlijkheid. Evenmin als kunst tot taak heeft verstandsproblemen op te lossen heeft zij direct met zedelijkheid te doen. Maar wel moeten intellectueele en zedelijke vorming beide zich vereenigen in het aesthetische, wil een volkomen menschelijk wezen tot stand komen j zonder den zin voor het schoone blijven de menschelijke functies mechanisch naast elkaar staan zonder organisch en harmonisch in een te sluiten. Intellectueele, zedelijke, lichamelijke vorming voorondersteld, heeft de aesthetische opvoeding tot opgave het menschelijk wezen, voor zooverre dit door opvoeding mogelijk is, te volmaken.

Zien we thans waarom zelfs met oplossing van het hier slechts gestelde vraagstuk, dat der karaktervorming in zijn geheel, laat staan dat der collectieve emotie tot het ideëele, nog niet opgelost is.

Sluiten