Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

disciplinaire wetten worden toegepast. De goede werking die van een behoorlijk georganiseerd staatsmechanisme kan uitgaan, valt niet te ontkennen, wanneer toch immers ieder onderdeel daarbij in het algemeen slechts in het belang van het geheel en dus in den regel tevens in dienst van het zedelijk goede werkzaam is. En toch mogen de gebreken en schaduwzijden dezer sanctie niet over het hoofd worden gezien. Dat in dit organisme veel is wat in het belang van het geheel strekt en voor een deel tot het goede bijdraagt, mag niet blind maken voor het feit dat de staats- en rechtskundige sanctie als geheel niet zonder eenige reserve het goede bevordert. Hoe vaak gebeurt het dat men de noodige bewijsmiddelen mist om recht te krijgen, of dat de wetstekst dit in den weg staat; hoe vaak dat recht met billijkheid kwalijk harmonieert, dat niet wie recht heeft maar wie het sterkst en slimst is overwint Bij vele zware benadeelingen, waarvoor het civiele proces en andere private bemoeiingen onvoldoende bescherming verleenen, is de staat toch niet steeds bereid in te grijpen en wanneer hij daartoe wel bereid is, is het er vaak nog verre vanaf, dat juist zij, die zich daaraan hebben schuldig gemaakt worden bereikt hetzij vanwege de moeilijkheid van onderzoek, hetzij wegens het feit dat het staatsbelang met bevordering van het goede niet steeds harmonieert. Doch dit alles daargelaten moet men niet vergeten, dat alle middelen die de maatschappij gebruikt om misstanden te voorkomen en te keeren het zichtbare teeken zijn van een onvolmaaktheid die zij trachten te verbeteren. Al trachtende ze te doen verdwijnen, zijn ze bezig zichzelf overbodig te maken namelijk op het oogenblik dat ze zoozeer hunne functies hebben verricht dat misdaad of alle andere euvelen geheel en al onmogelijk zouden gemaakt zijn. Ten slotte de sanctie der openbare meening. Zij straft

s

Sluiten