Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

groote termijnen genomen gestadigen vooruitgang der ideeën in deze valt, ook blijkens uitgesproken wenschelijkheden daaromtrent in internationaal-rechtehjke kringen, niet te ontkennen.

Hoewel ook reeds het natuurrecht in zekeren zin de persoonlijkheidsrechten kende, dateert de ontwikkeling daarvan, na de overheersching der historische school, van veel later. Als zooveel schreden vooruit zijn aan te merken de talrijke rechtsinstituten, -verhoudingen, of -ideeën, die de zorg voor de persoonlijkheid betreffen. Regelingen betreffende oneerlijke concurrentie, handelsen fabrieksmerken, naam en firma, octrooien, fabrieksmodellen en fabrieksteekeningen, artistieken eigendom, voornamelijk auteursrecht, het recht op titels en eereteekens, op ambtsgeheim zijn in het algemeen persoonhjkheidszorgen van den lateren tijd. Instellingen als immuniteit van afgevaardigden, toekenning van schadevergoeding aan onschuldig veroordeelden, zorg voor gevangenen, voor de rechten van verdachten en beklaagden, instituten als voorwaardelijke veroordeeling bevatten symptomen van denzelfden aard. Overal geldt het hier de bescherming van goederen die in ons zelf liggen. Dat de bescherming dier goederen in het algemeen eerst van recenten datum is ligt misschien wel daarin dat de mensch in het algemeen meer geneigd is naar buiten, dan naar binnen te kijken. Wij lijden meer of minder aan de kwaal vèrzichtig te zijn en vergeten vaak zoo gemakkelijk het nabij gelegene, eigen innerlijke.

Uit bovengenoemde, waarschijnlijk onvolledige, opsomming blijkt, dat een vooruitgang in dit opzicht mag worden geconstateerd. En toch komt het ons voor dat aan deze reeks nog het voornaamste ontbreekt wat op het gebied van Recht en Staat in het belang van karakter en persoonlijkheid zou kunnen worden gebracht Wanneer de twee volgende hoofdstukken onze wenschen te dien

Sluiten