Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

absoluten zin het onrecht dwang zal opleggen ziet men niet alleen niet voldoende de werkelijkheid, maar vergeet men tevens de manier en de middelen waarop het recht vaak is verkregen en dat er intusschen vaak onherstelbaar onrecht geleden wordt.

Het absolute is met menschenhanden zeer zeker nooit te bereiken. En absolute rechtvaardigheid in dien zin, dat manier en middelen van rechtsverkrijging absoluut feilloos worden en onherstelbaar onrecht absoluut uitgesloten blijft, behoort tot de vrome wenschen. Maar tusschen het absolute en het negatieve ligt het zoo best mogelijk denkbare en dit is hier te bereiken door inschakeling van het lof- of belooningsrecht, waaraan het doel ten grondslag ligt de werkelijke verdienste der behoorlijke energie beter tot haar recht en waarde te doen komen. Een zeer frappant voorbeeld harer noodzakelijkheid is o. a. het feit, dat bij de openbare diensten en het openbaar bedrijf niet bestaat bevordering naar geschiktheid, gelukkig wèl regel bij de particuliere onderneming. Meer en meer blijkt dat overal in onze maatschappij diverse praestaties door de daarvoor gewekte waardeering vaak onvoldoende, vaak onjuist gemeten worden. Het irrationeele element der uiterlijkheid overweegt te dikwijls en verbergt het innerlijk, het rationeele voor onze oogen. Slechts voor een zeer klein deel zien we de kern, weggesloten als het is in haar omhulsel. We zien vaak meer den schijn dan de werkelijkheid, meer den verschijningsvorm van eenige persoonlijkheid dan de persoonlijkheid zelf. Hoe meer diverse collectief-psychologische vraagstukken als b.v. autoriteit, roem, succes worden bestudeerd, hoe duidelijker het teveel op den voorgrond treden van dit irrationeele ons wordt Het wordt moeielijker en moeielijker zich een beeld van den individu an sich te vormen. De uitingen der diverse personen hebben veelal een

Sluiten