Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

beteekenis, die geheel en al afwijkt van de algemeene meening daarover. Door het ontbreken van een lof- of of belooningsrecht wordt dit privilege der irrationaliteit bevorderd, terwijl door de invoering ervan aan het rationeele de kans zou worden verschaft op het bezetten van een hem toekomende plaats. Gaat men na hoe op het meest verschillend cultuurgebied valsche schijn als werkelijkheid zich voordoet, schijnverdienste voor werkelijke verdienste geldt, surrogaten van energie voor behoorlijke energie doorgaan, dan valt het niet altijd even gemakkelijk een plekje aan te wijzen dat geheel en al van dezen ziekelijken uitwas is verschoond gebleven. Dat men zulk een plekje nu niet direct op het gebied der politiek, zelfs niet van vrouwelijke politiek behoeft te zoeken scheen Lily Braun nog noodig te vinden in haar Memoiren einer Sozialistin aan te toonen. Wat noodiger was: Wilhelm Ostwald geeft ons in zijn Grosse Marmer hier en daar aanwijzingen hoe het er in dit opzicht zelfs met betrekking tot de verhoudingen tusschen de exact-wetenschappelijke menschen uitziet. Overal kenteekenen dat er aan den maatstaf onzer waardeering in het alg emeen wel iets hapert, zoodat veelal het perspectief van een avonturierscarrière grooter is dan het uitzicht van den stillen waarheidsvorscher. En nu is het zeer zeker op den duur wellicht mogelijk hierin door nieuwe pedagogische stroomingen verbetering aan te brengen. Doch niet alleen zijn zij, die inmiddels, vaak juist vanwege hunne voortreffelijke eigenschappen, het slachtoffer zijn, daarmede niet gediend. Maar bovendien blijft de waarschijnlijkheid van doorsiepeling der aldus pedagogisch geïntroduceerde betere denkbeelden problematisch, zoolang niet tegelijkertijd in de maatschappij een streven ontstaat om die verbetering op prijs te stellen. Alleen door tevens een lof- of belooningsrecht die waardeering te doen sanctioneeren vult men de leemten

Sluiten