Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

aan die zelfs bij de meest voortreffelijke opvoedingssystemen nog bestaan blijven.

Daarenboven wordt nog van een andere zijde op de noodzakelijkheid van dit rechtsinstituut gewezen. Lettende op het verschijnsel, dat men kan worden beinvloed door het enkele feit van het vereenigd zijn, constateert men een invloed waaraan niet veel personen zich kunnen onttrekken en die uitdrukkingen en handelingen kan te voorschijn roep"en, vaak ook pathologisch en criminalistisch van beteekenis. Verschillende collectief psychologische onderzoekingen, zij het dat deze overigens slechts in het teeken van het aanvangsonderzoek staan, rechtvaardigen op dit punt een tamelijk duidelijke conclusie, n.1. dat reeds alleen door de vereeniging van personen collectieve verschijnselen kunnen ontstaan, die volstrekt niet de uitsluitende reproducties zijn van de individueele personen welke de leden der associatie vormen, dat het vooral gevoelseigenschappen zijn, die zich in het samenzijn van tot geringen graad van organisatie gekomen personen vereenigen en dat men daar wel steeds een verhoogde neiging tot prikkelbaarheid en overdrijving kan waarnemen. Hoewel de aard der leden van groot belang is, zal telkens, wanneer in een slechts gedeeltelijke explosieve menigte de geschikte brandstof mocht vallen, b.v. het onbetwistbaar bewijs eener groote onrechtvaardigheid, de verzameling menschen, tot nu toe grootendeels van een rustig, pacifiek gedrag, een bende kunnen worden tot elke misdaad of waanzinsvorm in staat, waaromtrent men de voorbeelden in de diverse, nabije en min of meer ver van ons afstaande, psychische epidemieën kan vinden. .Zoo ergens, is dus hier aanleiding om te voorkomen, weshalve dan ook een groot aantal prophylactische middelen tegen de collectief psychopathologische gevaren worden aanbevolen; hoewel ze alle behooren tot het gebied der

Sluiten