Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

ons opnieuw te bezinnen, omtrent datgene wat wij gewoon waren ons als ontwikkeling der menschheid voor te stellen. Alles wat wij zouden willen aanvoeren als elementen der Babylonische leer, het essentieele der cultuur en wetenschap, is gereed bij het begin van onze kennis (± 3000 v. Chr.) en samengevat in een eenvormig systeem, dat ons tegenwoordig nog onbegrijpelijk is en waarvan wij het ontstaan alleen kunnen veronderstellen in een onvoorziene oudheid. Terwijl de oudste inscripties ons Babylonie doen kennen als een complex van kleine staten, waarvan de bevolking Semitisch, de taal sumerisch is, vormen zich tamelijk snel groote koninkrijken, die verschillende malen aan het proces van fusie en ontbinding onderhevig schijnen te zijn geweest. Gedurende twee eeuwen voorafgaande aan de troonsbestijging van Hammourabi (± 2200v. Chr.) hebben de vijf eerste koningen van Babylonie de consolidatie van het rijk voorbereid. Hoewel hij het was die de suprematie van Babylonie kön grondvesten en zijn definitief karakter aan jurisprudentie, godsdienst en litteratuur geven, was er langen tijd vóór hem een handel tusschen de bewoners van dezelfde stad en de verschillende steden, benevens een belangrijke industrie, waaraan de verschillende rechtsquaesties hun ontstaan danken; verschillende gevonden formules, leen- of huurcontracten, diverse quitanties, lijsten van verhypothekeerde goederen bewijzen zulks. In hoeverre Hammourabi overigens buiten het juridisch gebied zich voor zijn land verdienstelijk maakte," hiervan kan men zich een idee vormen wanneer men bedenkt dat hem de vruchtbaarmaking van Mesopotamie door een uitgebreid systeem van besproeiing, de constructie van een groot korenmagazijn, de organisatie van het fiscaalstelsel der inkomsten van kerk en leger, de zorg voor verbinding over land f n zee en voor den godsdienst wordt toegeschreven. Terwijl verschillende

6

Sluiten