Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

ook de deugd aankweeken; niet alleen straffen, ook belooningen zijn noodig.

Aldus vindt men in de wetgeving van Hammourabi, het Romeinsche recht, het Kanoniek recht, het recht gedurende de Fransche revolutie en in de ideeën der Saint-Simonisten meer of minder duidelijk de symptomen van een embryonnair belooningsrecht Wij kunnen ons hier onthouden van het stellen der vraag naar het verband dezer diverse culturen en wetgevingen. Men zou neiging hebben uit het feit der onderlinge overeenkomst in dit opzicht te concludeeren dat een nieuwere cultuur de idee aan een oudere cultuur had ontleend. Logisch zou dit echter slechts ten deele zijn, omdat de veel voorkomende omstandigheid van geheel onafhankelijke volken met niettemin analoge instellingen het bestaan aantoont van neigingen, eigen aan verschillende menschen zonder eenige ontleening. Er zijn elementaire ideeën die, als komende van de innerlijke natuur van den mensch, zich kunnen ontwikkelen zonder eenigen vreemden invloed. En tevens leert de vergelijkende rechtsgeschiedenis dat zelfs de meest solide harmonie tusschen twee vormen van recht nog niets voor een ontleening bewijst. Laten we derhalve de quaestie van het verband maar geheel en al onaangeroerd en beperken we ons uitsluitend tot de feiten.

§ 3.

Het positieve recht en de sociale zijde van het vraagstuk.

Wanneer men zich beperkt tot het constateeren der rechtshistorische feiten kan men toch niet eraan ontkomen deze een zekere waarde voor den tegenwoordigen tijd toe te kennen. Ook indien het verband tusschen de diverse culturen en wetgevingen terzijde blijft gelaten, wordt immers door de rechtshistorie mede de weg

Sluiten