Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

aan die van den individu nog al te veel kenmerken gezocht die met hun wezen strijden of kenmerken voorbijgezien die hun inhaerent zijn. Enkele minder juiste voorstellingen die, in plaats van de collectieve emotie voor het idieele, het wereldgeweten te bevorderen, het tot stand komen daarvan verhinderen in dit verband, zijn in dit opzicht belangrijk. In het bijzonder vragen twee>onze aandacht: lste de onjuiste waardemaatstaf, die aan het feit der toetreding tot organisaties in onzen tijd wordt aangelegd, en 2de het ontbreken van voldoende juiste voorstellingen omtrent het langs organischen weg ontstaan van de openbare meening. Ad primum:

Onze tijd, die in het teeken der organisatie heet te staan, bevat een algemeene tendenz om den individu achteruit te dringen, waardoor minder intrensieke eigenschappen dan wel het op eenigerlei wijze betrokken zijn bij liefst zooveel mogelijk organisaties den toon dreigen aan te geven. Dat dit zoowel de waarde der personen neerdrukt, als de waardeschatting bemoeilijkt, behoeft geen betoog. En dat dit door meer aan te moedigen tot het versterken van macht dan tot werkelijke waardeverheffing allerminst idiëel werkt, evenmin. Zelfs degenen die daarvoor van tijd tot tijd durven uitkomen, hebben zich op de eruit volgende consequenties, smaad, negatie en tutti quanti, voor te bereiden. Men schijnt er immers in te willen berusten dat een zekere mate van schermen met pluralisme ons openbaar leven beheerscht Welke struisvogelmethode evenwel niet wegneemt dat de groep te veel wordt geïsoleerd in plaats van haar meer in verhouding tot den persoon te beschouwen en de noodzakelijkheid van het rekening houden met beider respectievelijke waarde te erkennen. Aan den anderen kant hebben zich onze psychologische inzichten

Sluiten