Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

arbeidsverdeeling kenmerkt. Sommigen meten dit verschil zoo groot uit, dat voor hen alle kwaad bij de organisatie ophoudt Maar juist ook de organisatie ontleent haar ontwikkelingsmogelijkheid en eenheid zeer in het bijzonder ook aan het feit eener krachtige, tactvolle leiding, wat bij voorkomend gebrek aan behoorlijke tact tot gevolg kan hebben, dat geestelijk zeer zelfstandigen zich verre van eene organisatie houden, waar zij noode gemist worden en vaak naast de inferieure elementen plaats open laten voor de jabroers en zwijgers. Dat in zulk een geval van een gezamenlijken wil niet valt te spreken, is duidelijk. Hoe noodig uit specifiek machtsorganisatorisch oogpunt bezien, krachtige leiders ook mogen zijn, aan de mogelijkheid der vorming van een openbare meening - noem het irrationaliteit of tragiek in de wereld - kunnen juist zij het meest in den, weg staan.

Intusschen, de evolutie gaat haars weegs en een organisch staatsrecht, rekening houdende met verschillende sociale schakeeringen en veranderingen vraagt om gehoor. Eerder dan een atomistisch kiesrecht zou het op organischen grondslag gebouwde kunnen tengevolge hebben, dat de meening der verschillende sociale groepeeringen en derhalve die der maatschappij zelve, die orde en met wanorde verlangt, zou worden gereproduceerd. Maar voor het krijgen van een zuiver organisch kiesrecht kan men er niet mee volstaan, dat de groepeeringen inderdaad de geheele meening harer leden weergeven, het is tevens noodzakelijk, dat alle belangrijke groepen die men zich kan voorstellen eraan deelnemen.

Zoo heeft dan ook de organisatie zich m de verschillende deelen van het sociale leven ontwikkeld en bijna overal vertoont .zich eenige organisatorische neiging. Alleen zijn de elementen die in een organisatie der

Sluiten