Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

openbare meening de mooiste rol zouden kunnen spelen slechts zeer gebrekkig georganiseerd en in het algemeen geheel verspreid gebleven, n.1. de karakters. Terwijl in de organisatie der openbare meening.de stem van wetenschappen,*) kunsten, sport, diverse politieke, religieuse en economische scholen en neigingen zich zouden kunnen doen hooren, zou die van het ongeorganiseerde karakter vrijwel — uitzonderingen daargelaten — ongehoord, dus onverstaan blijven. En toch, wie er van uitgaat, dat het eerst dan gelukken kan de openbare meening in zijn veelvuldige uitdrukkingsmiddelen tot openbaring te brengen, de levensverhoudingen organisch tot verdere ontwikkeling te brengen, en het rechtsleven een vaste basis te geven, wanneer zij door het volledige cultureele leven gedragen wordt, moet tot de erkenning komen, dat de karaktervorming mede den hoogsten waarborg voor een wezenlijk krachtige openbare meening biedt Eerst daardoor kan een gemeenschapswil worden bereikt, waardoor de rechtsvorming in goede banen geleid, de rechtstoepassing onder vaste controle gebracht wordt. Hoe gecompliceerd het dradennet van factoren ook moge zijn dat hier in functie is, buiten het menschelijk karakter om valt het in vezels uiteen.

Een beteekenisvolle rol is daarvoor zeker ook hier weggelegd.

Het karakter speelt hier reeds een rol, hoor ik zeggen. Zeer zeker, de mogelijkheid aangenomen alle groepeeringen in deze tot haar recht te laten komen, is het vanzelfsprekend dat zich daaronder impUcite reeds eenigermate

•) Er bestaat in sommige kringen de ongelukkige meening dat men vraagstukken van wetenschappelijken aard het meest objectief behandelen kan door ze voor te leggen of ter uitwerking te geven aan een complex van diverse partijmannen. Drie kansen worden daarbij voorbij gezien: le. dat men daarbij alleen, diverse parfymeeningen hoort 2e. dat de meeningen te ver van elkaar kunnen staan voor een oplossing, 3e. dat de niet door partijoverwegingen vertroebelde, vaak objectieve meening van wetenschappelijke partijloozen verwaarloosd wordt.

Sluiten