Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

zijdige partijbonzen, is hem liever. Zal men er eindelijk toe komen de overdreven willekeur van een dusdanig partijregime, dat slechts enkele stappen van het prachtige (!) Amerikanisme*) afstaat, in te zien, dan is het slechts de 'vraag of er voldoende innerlijk contact bestaanbaar is voor samenwerking en of er een goede vorm van samenwerking te vinden is.

In elk geval zou het van het hoogste belang zijn in het oog van iedereen wien het in de eerste plaats om menschenwaarde en niet om leuzen of frazen te doen is, dat de bestaande lacune door organisatie van de uitzonderingswijze niet georganiseerde, daarom niet minder waardevolle elementen, werd aangevuld. Het is volkomen waar, dat aan de moeielijkheden die zich hier voordoen, zeer lastig zal zijn te ontkomen, dat in het bijzonder wel een zeer speciale vorm van organisatie hier geboden is, vooral ook om zorg te dragen dat het karakter ook in vereeniging behouden blijve en derhalve is het begrijpelijk dat men om meer dan een reden voor speciale karakter-organisatie terugschrikt. Doch van het oogenblik af dat men èn aan karakter een zeer bijzondere waarde gaat hechten, vooral ook omdat men er in zijn beste oogenblikken van doordrongen is, dat het „naakte egoïsme der kuiperij en het geweld zonder gewetensbezwaar" krachtig bestreden moet worden, èn dat de tijdgeest desalniettemin niet of niet voldoende daarmede rekening houdt, kan men het karakter in het organisch systeem der werkelijke openbare meening niet missen.

Zeer zeker zou reeds veel zijn gewonnen wanneer eenige bestaande al dan niet politieke groep, die de

*) Zijn de in Amerika gewraakte practijken — ook afgescheiden van .Wilsons hooge idealen en het te Washington genomen initiatief — inderdaad aan het verdwijnen, zooals wel gezegd wordt, (o a. door Huizinga in „Mensch en menigte in Amerika" Tjeenk Willink en zoon 1918 Hfdst. III) des te beter, maar dit is geen reden voor andere landen het geheele ziekteproces mee door te maken.

Sluiten