Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

9

vooruitgereden wagen, die u in twee uren naar de beroemde tempels van Paestum rijdt. \

Zoo deed ook Siwart Aisma, en lustig hadden de kleine Napelsche paarden een eind weegs afgedraafd, klingelend met de belletjes aan hun haam en de haneveer op hunne hoofden recht overeind, toen hij vóór zich een rijtuig zag, dat den zelfden weg opreed. Plotseling hield het stil en hij zag een der paarden, zijwaarts uitgesprongen, staan beven en trillen als een blad. De voerman bedekte het den kop met een kleed om het tot bedaren te brengen.

Aisma vroeg aan zijnen voerman wat dit was.

—É— niente, un giramento (eene duizeling), zei deze, lachend de schouders ophalend.

In het rijtuig zaten twee dames en twee heeren; na eene korte wijle was het paard rustiger en ging men weder verder. Maar geene tien minuten later was het op nieuw het zelfde geval; het arme dier stond zoo te rillen, dat zijne beenen heen en weder knikten, en het tweede paard schrikte, steigerde ter zijde uit, trapte de strengen stuk, en in die verwarring sprongen er twee reizigers uit ..den wagen, en eene daarvan, eene dame, viel langs den kant van den weg.

Aisma was spoedig uit zijn rijtuig om haar te helpen, maar, terwijl zij zich zelve snel oprichtte, riep zij hem toe, naar den schokkenden wagen wijzende:

— Daar, help den gebrekkigen man — gauw!

Sluiten