Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

17

Gtotetendom en dit yoor de Saraceenen en tü voor de Noomaaaen. Krijg, armoede, moeraskoorts ontvo kten het land, wiöd en regen knaagden aan den glans der muren, plantjes woelden de voegen der machtige «eeaMompen los, barbaren stalen het «armer en metaal; en nochtans, alleen het uitwendige, het ondergeschikte bevallige!* vetdwenen maar de schoonhei* bleef, en hoewel verminW.' alleen m het midden der énefzïènbare vlakfè, hooi ea verheven boven alles wat rondom tot bouwval en wildernis werd, staat het werk der kunst, zij, waar alles wijkt, te sterk voor den tijd.

Als mén den tempel betreedt en doorgaat, doet zich mede een pra«htige aanblik voor. Door de rossig gouden zuilen, half in'schaduw, half verlicht, met kantige lichtstrepen langs '<fc holte der gleuven, ziet men het groene landschap met een enkel sterk-wit hufefe, de verre vlakte, en waftr de gezichtshjn eindigt de grootsche golving der Apennijnsche bergen, en van achter tussch.en twee züilschaften door de donker blauwe zee en den tintelenden azuren hemel.

Nadat men de naastgelegen basilica gezien had, die echter den indruk van Poseidoons tempd niet kan evenaren, keerde men naar dezen terug en zette zich aan den rand der tempel-cella neder. Hfj* werd de tahoud der korven ontpakt. Het is zulk een welgevallen zich volop een meilsch te Voeten, die, waar hij het hoogste kan genieten, ook Amazone. _

Sluiten