Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

39

de sterke naturen, die met dien vijand spelen, — zoo lang tot hij zijnen eigenen dood sterft. De vijand was nog niet dood, maar had toch reeds een knak gekregen. Althans Aisma deed wat hij voor korten tijd allerminst voornemens geweest was; hij liet den- invloed toe van het gezellige leven. En dit leven, vooral als het niet alledaagsch is, humaniseert. Zoo wandelde hij met de vrouwen in de Villa Nazionale, drentelde langs de winkels, en vermaakte zich met zijne vrienden door het bezien van het woelige Napolitaansche volksleven.

Er is een groot verschil tusschen den aard van het noordelijke en zuidelijke Italië; daartusschen ligt figuurlijk een gansch stuk Middellandsche zee, want het onderscheid is dat tusschen Latium en Hellas. Men kan zich waarschijnlijk geene betere voorstelling van den aard der oude Grieken maken dan door de Napolitanen. Geheel het zuiden van Italië, reeds zoo vroeg door Hellenen bevolkt, heeft zeker veel van htm karakter bewaard. Het was eene opmerking die van Walborch maakte en daaruit ontspon zich vaak met Aisma de gedachtenwisseling over de verhouding tusschen de Grieksche kunst en die der Romeinen. Aisma was als kunstenaar te zeer van de oneindige meerderheid der Grieken overtuigd om niet onvoorwaardelijk Helleensch gezind te zijn, als het op vergelijken aankwam. Van Walborch, voor wien het geene uitvoering maar beschouwing gold, was daardoor objectiever, en hij verdedigde den op eigen gebied

Sluiten