Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

AMAZONE.

heid of ontevredenheid; altijd is hij vroolijk ja, merkwaardig; denk eens, jong en knap van uiterlijk en dan zoo te worden. Gij moet hem achten en helpen. Met geestkracht voorziet hij in zijne levensbehoeften door muzieklessen en het schrijven van kritiek.

Inderdaad was het weldadig te zien hoe die kléine op krukken huppelende gedaante door velen omringd werd, door ieder geholpen en vriendelijk bejegend, ook door de dames.

— Kom, zei Marciana, ik ga Salviati een beetje naast mij zetten, wij moeten hem met goedheid overladen om hem zijn leed te vergoeden. Ga gij nu wat met Ada praten; zij heeft ook wat opwekking noodig.

Dit zeggende sloeg zij haren waaier dicht en stond op, en terwijl Aisma haar met ingenomenheid nazag, toen zij Salviati mede nam naar de sofa, ging hij naar Ada, die in eenen hoek der zaal aan eene tafel fotografieën aehteloos zat te bezien.

Marciana schoof een laag gemakkelijk stoeltje voor Salviati bij de sofa en vroeg hem of hij haar morra wilde leeren.

— Si, si, riep Salviata lachend en wees haar het Italiaanschei zelfs antieke, volksspel met het uitwerpen en tellen van de vingers. Vroolijk klonk hun gelach met de komische uitroepen van Salviati als hij haar telkens deed missen, en er vormde zich een kring om hen henen, die weldra deelde in de grappen van den lustigen Italiaan. Aisma bemerkte spoedig dat, als bij Ada de nevel der melancholie voor eene wijle kon worden verjaagd, haar geest een fijne be-

Sluiten