Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

AMAZONE.

te brengen. Uit den strijd in de praktijk en het alledaagsere had hij zijn idealisme gered en menschenhaat noch cynisme medegebracht, gelijk zoo vaak geschiedt. De aethesis herbloeide in zijn gemoed. Hij was meester in de rechten maar ook doctor in de letteren, zoo als in vroegere tijden en zelfs tot voor een vijftigtal jaren bij de uitstekendsten gewoonte was. Sinds 'dien tijd werden ook dezen weder gescheiden. De mannen van rechten en staatswetenschappen blijven vreemd aan de letterkundige en aesthetische beschaving, en de mannen der litterarische studiën begrenzen hunne humaniora binnen wetenschap zonder kunst en vormen eene kaste die vakstudie beoefent. De letterkundige wetenschap door kunst te adelen en te verheffen, de kennis te laten medewerken aan de aesthetische voortbrenging, dat heeten zij vaak dillettantisme. Verdiept in anatomie der taal, werken zij niet mede' tot het vormen van geesten bezield voor poëzie en natuur. Het bezwaar ligt natuurlijk niet hierin dat zij de taal en letteren als wetenschap behandelen, — ook dezulken bewijzen de gewichtigste diensten — maar het nadeel is dit, dat vaak bij anderen de samensmelting van aesthesis en wetenschap belemmerd wordt, de letteren en kunsten beroofd van haren onmisbaren, klassiek wetenschappelijken grond — want de belletristen vormen zich meest buiten dezen — en aldus wetenschap en kunst gevaar loopen van elkander te vervreemden. Van Walborch was nog een jonger uit de school

Sluiten