Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100

AMAZONE.

zijn; ernstig gaf zij slechts acht op het allerbeste daarin, en wat aanspraak had op blijvende waarde. Want de groote meesters van vroegeren tijd hadden haar eene wet gegeven, die een bolwerk was tegen alle platheid, onbeduidendheid en kleinheid. Zij, die met Goethe en Heine, Shakespeare en Dante, de groote Grieken en de geciseleerde fijnheid der Horatiaansche zegswijs vertrouwd was, had natuurlijk weinig hart voor dat nieuwere dat aan onrustende prikkeling, aan schildering van de gemeene werkelijkheid, aan gemaaktheid of romantische vorverachting zijnen opgang te danken had. De zin voor klassieken adel en gematigdheid was haar door van Walborch ontsloten, en daarbij voegde zich hare eigene ontvankelijkheid voor natuur en volkspoëzie: natuur en naïefheid gaan samen met de hoogste kunst die waar is en eenvoud bezit. Zoo als stijl aan haar geheele wezen de toewijding gaf, beminde zij ook in alle kunst dien hoogeren vorm die, stijl heet. Schoon geene vreemdeling in Rome, waar "zij nu voor de derde maal eenige maanden doorbracht, in omgang met al het bes'e, was baar toch eerst door Aisma het oog voor de groote Italiaansche schilders en tevens voor de edelste uitingen der moderne schilderkunst geopend. Dit vormde van lieverlede zekeren band tusschen hen.

Aisma was haar al spoedig niet onverschillig geworden; zij zag dat hij anders was dan gewoon. Zelfs zijne gematigde houding tegenover haar had eerst hare nieuwsgierigheid getrokken, en toen haar

Sluiten