Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

107

gleed soms tusschen zijn oog en zijn werk eenenieuwe vrouwengestalte, maar hij liet haar glippen en bleef tevreden in zijn werk alleen. Ja zelfs de rustige kloekheid dier gestalte werd hem ook een voorbeeld van rust en werkte stillend en verheffend op zijn bewogen gemoed. En gansch het grootsche wezen van Itafië's natuur, geschiedenis en kunst, gelijk het zijne ziel verruimde en aan breeder, grootscher verhoudingen gewende, verhief ook zijne kunst. De antieke rustigheid en klaarheid verzamelde zijne Germaansche verspreidheid: het romantische onafbeeldbare week huiten de grenzen van het plastische; de nevelige wolken der noordsche en westersche bespiegeling werden in een bepaalder vorm gekneed. De toovermacht van Raf aël's adel en Michelangelo's titanenwereld, Lionardo's onweerstaanbare liefelijkheid» kweekten, vormden, bezielden zijne idealen. De oudheid opende hier hare intiemste geheimen. Zij behield hare grootheid, maar toonde ook dat, wat maakt, dat wij er ons in te huis gevoelen. Eerst, uit de verte, schijnt zij ons een onbereikbaar ideaal, iets buiten ons en ons leven, dat wij bewonderen maar niet volkomen begrijpen. Doch bij inniger kennismaking, als wij haar gansche ook gewone en dageHjksche leven zien, haar huisraad, haar eigen wanden en vloeren die de ouden aanraakten, de overblijfselen van hunne spijzen, van de verven die zij gebruikten, van kleederen en wapens die zij droegen, wat een straatjongen kraste op een muur, alle geheimen van bun dagelijksch leven, dan worden wij met alle

Sluiten