Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

AMAZONE,

kleine levensbizonderheden vertrouwd, wij leven er in en met hen mede; zij worden voor ons menschen als wij, en alles wordt ons begrijpelijk en dierbaar.

Al wat hij wist en met zijne verbazende gave van intuïtie bestudeerd had, kreeg hier leven. Studie van litteratuur en oudheidkunde had hem reeds van der jeugd af vervuld; maar thans, de dagelijksche omgang met deze gedenkteekens, in het eigen land,- bij de eigen zee en velden en bosschen, de eigen villa's, het ademen vau de zelfde lucht en plantengeur als de geslachten der oudheid, dat alles gaf aan zijn reeds gescherpten blik die zekerheid, die macht om het weer ten 'leven op te wekken in zijn kunstwerk, welke hem tot eene hoogte Vfcfhief waarop nog geen schilder van het leven der oudheid gestaan had. In zijn land en andere westersche landen had zijn werk, door de intensiteit zijner nieuwheid, bij veler bewondering ook veler tegenstand gewekt. Men was te zeer gewend deels aan het naturalisme der gewone werkelijkheid, deels aan een conventioneel ideaal. Hij, zich zeiven bewust van den voor hem waren weg, en met de volhardende kracht zijner natuur, wellicht ook van zijnen Frieschen landaard, had er over gelachen en was voortgegaan. Zooals de zoon der negentiende eeuw eene samengestelde beschaving bezit, vereenigde hij ook verschillende eigenschappen en bouwstoffen. Antiek van smaak en vormenzin, was hij ook modern va*" hart en diepte. Nakomeling der Vlaamsche en Hollandsche kunst/''Wm* smaadde hij hare toon- en kleurenmacht niet, maar hij

Sluiten