Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

175

over het voorhoofd, dat later meer ontbloot werd, zeide de schilder, — zoo teekent hij zich zelf.

— Vindt gij dat hij juist over de vrouwen dacht Aisma?

Deze haalde spottend zijn schouders op en antwoordde:

— Wat zal ik u zeggen: hij vond dat het lastig is er goed mee om te gaan en ze onder bedwang te houden.

Zij lachte zoo hartelijk dat de vetturino omkeek en ook meêlachte; de Italiaan is gevoelig voor vroolijkheid. Toen zij voorbij de zwavelbronnen reden, wendde hij zich om, lachte hun toe en met de zweep klappende er heen wijzende riep hij:

— Bellissimol il mio paesel

— Brave kerel, zei de oude heer; ziet gij wel, ook een Horatianer in zijn levenslust en idealisme. Zelfs die zwa veis treek vindt hij mooi, omdat hij ze ziet door zijne liefde.

Zij hielden eene korte rust bij de reusachtige villa van Hadrianus. Zij bleven maar korten tijd, daar zij de uitgebreide overblijfselen, met eiken en cypressen begroeid, kenden en Marciana zeide, dat zij evenzeer restauratie noodig had als deze bouwvallen.

Een eind verder ziet men de hoogten waarop Tivoli ligt. De berg is met olijven begroeid, met hun zonderling gekronkelde, uit vier, vijf stammen bestaande boomen, soms louter schors als onze oude wilgen. De zacht grijsgroene, dunne bladeren geven

Sluiten